Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yurt dışı teşkilatındaki gümrük müşaviri ve gümrük ataşesi kadrolarına atanacak memurların seçimi ve atamalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatı kadrolarında çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Gümrük ataşesi: Bakanlığın başkonsolosluklar bünyesindeki gümrük ataşeliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve gümrük ataşesi kadrosunda bulunan diplomatik statüye haiz personeli,

ç) Gümrük müşaviri: Bakanlığın büyükelçilikler veya daimi temsilcilikler bünyesindeki gümrük müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve gümrük müşaviri kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

d) Komisyon: Bakanlık yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelin tespiti amacıyla oluşturulan seçim komisyonunu,

e) Misyon şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu,

f) Personel: Yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak/atanmış memurları,

g) Yurt dışı teşkilatı: Bakanlığın yurt dışında görev yapan ve dış temsilcilik niteliğini taşıyan bütün temsilciliklerini,

ğ) Yurt dışında sürekli görev: Bakanlığın yabancı ülkeler nezdinde ülkemizi temsil eden ve akredite bütün personeli ile milletlerarası kurum ve kuruluş yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere yurt dışında sürekli görevli personelinin yaptığı görevi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Görevlendirme Esasları

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde daire başkanı ve üstü görevlerde fiilen en az bir yıl, gümrük ve ticaret uzmanlığı ile avrupa birliği uzmanlığında en az on yıl görev yapmış olmak zorunludur. Uzman yardımcılıklarında geçen süre, öngörülen görev süresine dahildir. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür ile ek gösterge itibarıyla genel müdüre eşdeğer unvanlar için bu süre şartı aranmaz.

b) Yabancı dil bilmek.

c) Bakanlıkça yurt dışına lisansüstü eğitime gönderilenler için eğitimden döndükleri tarihten itibaren Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

d) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

Atama yapılacak kadrolar ve bilgi formu

MADDE 6 – (1) Personel Dairesi Başkanlığınca, ilgili atama döneminde boşalacak görev yerlerini gösteren geçici bir liste ile personelin belgelere dayalı sağlık ve özel durumlarının komisyonca değerlendirilebilmesi amacıyla doldurulması isteğe bağlı bir bilgi formu, merkezden yurt dışına atanma şartlarını taşıyan personele duyurulmak üzere birimlere yazılı olarak gönderilir.

(2) Yurt dışına atanmak üzere başvuracak personelin son başvuru tarihi itibariyle bu Yönetmelikte yer alan atanmaya ilişkin şartları taşıması gerekir.

(3) Kendilerine duyuru yapılmış olması, bu personel için kazanılmış hak doğurmaz.

Personel seçimi

MADDE 7 – (1) Personel, Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından seçilir.

Yabancı dil bilgisi yeterliliği

MADDE 8 – (1) Personelin, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birini ya da görevlendirileceği ülkenin resmi dilini bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması zorunludur.

(2) Yabancı dil yeterlilik belgelerinin seviyesi beş yıl geçerlidir. Bu süre sonunda yeni bir yabancı dil yeterlik belgesi getiremeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt seviyeye iner.

(3) Resmi dili, Türkçe veya Türkçe’nin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında birinci fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

(4) Yurtdışında, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde veya görevlendirileceği ülkenin resmi dilinde eğitim yapan üniversitelerde lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar için birinci fıkrada yer alan yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

Mesleki niteliklerin değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin, yurt dışı teşkilatında hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için komisyonca, yabancı dil bilgisi, temsil yeteneği ve mesleki yeterlilikleri, önceki görevleri, mesleki deneyimleri bakımından mesleki nitelik değerlendirmesi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu ve Yurt Dışına Atanma

Komisyonun kuruluşu

MADDE 10 – (1) Komisyon, müsteşar başkanlığında müsteşar yardımcıları ile genel müdürler arasından görevlendirilecek üç üye ile Personel Dairesi Başkanından oluşur.

(2) Başkan ve üyeler, komisyon toplantılarının, kendilerinin yurt dışına atanmak üzere teklif edilmesine ilişkin bölümlerinde görev alamazlar.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Komisyonun görevleri

MADDE 11 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre yurt dışı sürekli göreve atanacak personele ilişkin mesleki niteliklerin değerlendirmesini, yürütmekte oldukları görevler dikkate alınmak suretiyle yapmak ve yurt dışı sürekli göreve atanacak personeli görev yerleri itibarıyla seçmek.

b) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile dış göreve devam etmesi sakıncalı görülen veya dış görev için belirlenen performans ölçütlerini karşılayamayan personelin süresinden önce geri çekilmesini önermek.

Yurt dışı sürekli görevlere seçilen personelin eğitimi

MADDE 12 – (1) Personel, atandığı görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.

Atama

MADDE 13 – (1) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görev yerleri ile birlikte belirlenen adaylar Komisyonca yurt dışı sürekli göreve atanmak üzere teklif edilirler.

Yurt dışında görev süresi

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak yurt dışı görevlere atananların yurt dışı görev süresi üç yıldır. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Bakanın onayı ile en çok bir yıla kadar uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezde görev süresi

MADDE 15 – (1) Yurt dışında sürekli göreve atanabilmek için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan duyurunun yapıldığı tarihten önceki son üç yıl fiilen ve kesintisiz olarak Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde görev yapıyor olmak şarttır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür ile ek gösterge itibarıyla genel müdüre eşdeğer unvanlar için bu süre şartı aranmaz.

(2) Yurt dışı görev süresini tamamlamadan kendi isteği ile merkeze alınan memurlar ile bulundukları yurt dışı görevlerinde yetersiz olduğu komisyon kararıyla tespit edilerek merkeze alınan memurlar, bu Yönetmelikte belirtilen merkezde bekleme sürelerine ek olarak üç yıl daha merkezde görev yapmadan yurt dışı göreve atanamazlar.

(3) Ancak, bulunduğu ülkedeki Misyon Şefliğince tam teşekküllü ve yetkili sağlık kuruluşu olduğu kabul edilen sağlık merkezlerince verilen heyet raporu ile göreve devamının sağlık açısından mümkün olamayacağı belirlenen personel, bu hükme tabi değildir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

(Visited 71 times, 1 visits today)