Hususi Pasaport Başvurusu İşlemleri

Hususi pasaport başvurusu işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeni Tip Pasaport Uygulama Talimatında yer verilmektedir.

Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca verilir. İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarınca da verilebilir. Hususi pasaport en az 6 ay, azami 5 yıl süre için düzenlenebilir.

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların;

a) Ergin olmayan,

b) Ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar,

c) Yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da aynı nevi pasaport verilir.

Türkiye’de resmi bir kuruma bağlı olarak çalışan ve halen eğitim, çalışma veya turistik amaçla yurt dışında bulunanların, hususi pasaport işlemleri için doğrudan bağlı oldukları kuruma başvurmaları gerekmektedir.

Emekli olan, istifa eden veya müstafi sayılarak devlet memurluğundan ayrılan ve yurtdışında yaşayanların, İçişleri Bakanlığı’na iletilmek üzere görev bölgesinde bulundukları Başkonsolosluğa / Büyükelçilik Konsolosluk Şubesine başvurularına ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Eğer devlet memuriyetinden ayrılan kişi Türkiye’de yaşıyorsa, başvurusunu doğrudan bulunduğu ilin Emniyet Müdürlüğü’ne yapması gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak cevap başvuru sahibine posta ile bildirilecektir. İşlemlerin sonuçlanması yazışma yapıldığı için zaman almaktadır.

Hususi Pasaport Başvuru Formu doldurulurken dikkat edilecek hususlar:

“Talep Sahibi” bölümü hususi pasaport almaya hak kazanan emekli / resmi görevden ayrılan şahıs tarafından imzalanacaktır.

Hak sahibi tarafından imzalanmaması halinde, eş ve çocuklar için emekli / resmi görevden ayrılan hak sahibinin muvafakatini gösteren belge gönderilmesi gerekmektedir. Bu belge hususi pasaportu tanzim eden makama ibraz edilecektir.

Hususi pasaport almaya hak sahibi olan emekli / resmi görevden ayrılan şahsın bilgilerinin, pasaport talep etmese dahi doldurulması gerekmektedir.

Yurtdışında bulunan eş ya da çocuklar için hususi pasaport talep ediliyorsa, bilgileri doldurulacaktır.

Hususi pasaport almaya hak sahibi olan emekli / resmi görevden ayrılan şahsın ilk defa hususi pasaport alma veya almış olduğu hususi pasaportu yenileme talebinde bulunması halinde, ayrıldığı Kurumdan aşağıda belirtilen bilgilere yer verilen bir belge getirmesi gerekmektedir.

Kadrolu devlet memuru statüsünde çalışıyorsa, kadro derecesi;

T.C. Emekli Sandığına tabi olarak kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde çalışıyorsa, karşılık gösterilen kadro derecesi;

Kadro karşılığı olmaksızın sözleşmeli personel statüsünde çalışıyorsa, T.C. Emekli Sandığına emekli keseneğinin hangi dereceden kesildiği;

Eski milletvekili, eski bakan ve emekli sıfatıyla almış oldukları pasaportları yenileme talebinde bulunanların emekli tanıtım kartların ibraz edilmesi yeterlidir.

Hususi pasaport talep edenlerin kimlik bilgilerinin doğruluğu ve fotoğraflarının kendilerine ait olup olmadığı pasaportu tanzim eden makam tarafından incelenir.

Formdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ilgilinin durumuna göre yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte gönderilmesi halinde işleme alınır.

Formun bir Konsolosluk yetkilisi veya yerel noter önünde doldurularak, forma yapıştırılacak fotoğrafların da bu yetkililer tarafından mühürlenmesi / damgalanması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Hususi Pasaport Başvuru Formu (Bu formun sadece devlet memuriyetinden ayrılmış olan şahıs tarafından doldurulması ve konsolosluk yetkilisi veya yerel noter önünde imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, formun üzerine hak sahibinin ve hususi pasaportuna işlem yapılması istenen eşin / çocukların son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş renkli vesikalık fotoğraflarının da yapıştırılarak yerel noter tarafından mühürlenmesi gerekmektedir.)

Oturma izninin veya vizenin fotokopisi,

Emekli Maaş Cüzdanı, Emekli Sandığı Kimlik Kartı veya görevden ayrılma tarihteki kadro derecesini gösteren resmi kurum belgesinin fotokopisi,

Nüfus cüzdanı aslı (T.C. Kimlik no’lu ve fotoğraflı),

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf (fonu beyaz),

Pasaport cüzdan bedeli dekontu (Temsilciliklerimizde düzenlenmektedir),

Reşit olmayanlar için anne ve babanın muvafakatnamesi (boşanma, anne veya babanın cezaevinde olması, evlilik dışı doğan çocuklar adına başvuru gibi detaylarda muvafakatname konusu için lütfen Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu/Yeni Pasaport Başvurusu /18 Yaşından Küçükler İçin Pasaport Başvurusu bilgi metinlerini okuyunuz),

Mahcurlar 18 yaşından büyük ise vasinin şahsi müracaatı veya muvafakatnamesi,

Varsa daha önceki pasaportu,

Form dilekçe (Temsilciliklerimizde hazırlanmaktadır).

(Visited 124 times, 1 visits today)