Almanya Vizesi Nasıl Alınır? Almanya Nasıl Bir Ülkedir?

Almanya Vizesi nasıl Alınır? Almanya Nasıl Bir Ülkedir?Almanya hakkındabilinmesi gerekenler. Almanya ülke künyesi.

GSYİH ( Milyon $ )  : 3.423.287 (2017, IMF)

KBGSYİH ( $ ):  41.244 (2017, IMF)

Büyüme Oranı ( % ): 1,6 (2017, IMF)

Nüfus: 83.001.000 (2017, IMF)

Yüzölçümü ( km² ) 356.970

Başkent : Berlin

Almanya, 357 bin km²’lik yüzölçümü ve 81,8 milyonluk nüfusuyla, Avrupa’nın en büyük ülkelerindendir. Ülke, nüfus bakımından Avrupa Ülkeleri arasında Rusya Federasyonu’ndan sonra ikinci sırada, AB Ülkeleri arasında ise ilk sıradadır. Almanya 16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Ülke, AB içindeki liderlik konumu, güçlü ekonomik, sınai, ticari ve teknolojik yapısıyla Dünya ekonomisi ve siyasetinde kilit aktörlerden biridir.

VİZE:

Umuma Mahsus Pasaport hamili iseniz, Almanya’ya girebilmek veya transit geçebilmek için bu ülkenin dış temsilciliklerinden vize almanız gerekmektedir. Ancak, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan gibi Schengen ülkelerinde yasal ikamet izniniz bulunuyor ise, Almanya’ya vize almadan girmeniz veya bu ülkeden transit geçmeniz mümkündür. Schengen üyesi olmayan AB ülkelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın seyahatlerinden önce bulundukları ülkelerdeki Federal Almanya temsilciliklerine müracaat ederek, vize almaları gerekmektedir.

Hizmet, Hususi (Yeşil) ve Diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, Almanya’ya yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hususi pasaport hamillerinin Almanya’ya yapacakları turistik seyahatlerinde pasaportlarının seyahat tarihlerinin sonrasında halen en az üç ay geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca, hususi pasaport hamili vatandaşlarımızın özel amaçlı ziyaretlerinde, Alman sınır polisi, maddi teminat olarak günlük 45 Euro nakit para veya kredi kartı, kalınacak süre için geçerli sağlık sigortası ve dönüş uçak bileti ibraz edilmesini talep etmektedir. Alman makamları, hususi pasaport hamili vatandaşlarımızın görev icabı yaptıkları resmi ziyaretlerinde kolaylık sağlandığını, maddi teminat aranmadan Almanya’ya giriş yapmalarına izin verildiğini, ancak özel seyahatlerde Schengen Anlaşmasının 7. maddesinin 3. bendi uyarınca maddi teminat ve diğer koşulların arandığı belirtmekte, kişinin sadece hususi pasaport sahibi olmasının Almanya’ya giriş ve ikamet hakkı sağlamadığını, seyahatin amacına göre değerlendirme yapıldığını belirtmektedir.

Coğrafi Konum

Almanya coğrafi olarak Orta Avrupa’da, Kuzey Denizi ile Alp Dağları arasında yer almaktadır. Komşu ülkeleri Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ile Danimarka’dır.

Ülkenin Kuzey bölgesi ovalar, orta ve güney batı bölgesinde ihtiyar dağlar, güneyinde Alpler, tepeler ve Bavyera Alpleri ülkenin genel coğrafik yapısını oluşturmaktadır.

Almanya, coğrafi olarak Avrupa’nın tam ortasında yer almaktadır. Dokuz komşu ülke ile sınırdaş konumundadır. Kuzeyde Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Batıda ise Fransa bulunmaktadır. İsviçre ve Avusturya Güneyde, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ise Doğu’daki komşularıdır. 3 Ekim 1990 tarihinde Demokratik Almanya Cumhuriyeti ile birleşmesi ile Avrupa’nın ortasındaki konumu daha bariz duruma gelmiştir.

Almanya, doğu ile batı ve İskandinav ile Akdeniz havzası arasında bir köprü durumundadır. Avrupa Birliği ve NATO üyelikleri ile orta ve doğu Avrupa ülkeleri arasında da etkin bir köprü rolünü üstlenmiş bulunmaktadır.

Kuzeyden Güneye hava hattı uzunluğu 876 km’dir. Batıdan Doğuya uzunluğu ise 640 km’dir. Rusya Federasyonu’ndan sonra Avrupa’nın en çok nüfusa sahip ülkesidir.

Siyasi ve İdari Yapı

Devlet federatif yapıdadır. Almanya 16 eyaletten oluşmaktadır (Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Ön Pomeranya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen).

Federal Meclis iki ayrı meclisten oluşmaktadır. Bundestag (Federal Meclis) dört yıl için seçim bölgelerinin nüfusuna göre genel seçimlerle seçilir. Bundesrat ise senato mahiyetindedir ve nüfus sayısına bakılmaksızın her eyaletin iki temsilcisinden oluşur. Yasama yetkisi Federal Meclis’e aittir. Ancak Anayasanın Federal Meclis’e bıraktığı alanın dışında Eyalet Meclisleri de yasama yetkisine sahiptirler. Eyaletler, Federal Meclis’in yasama yetkisine giren bir alanda Federal Meclis bu yetkisini kullanmıyorsa yasal düzenleme yapabilirler.

Federal Cumhurbaşkanı beş yıllığına Federal Meclis Genel Kurulu tarafından kırk yaşını doldurmuş ve milletvekili seçilme hakkına sahip Almanlar arasından seçilir. Cumhurbaşkanları bir defa daha seçilebilirler. Cumhurbaşkanı ülkeyi temsil eder, yasa ile başka türlü düzenlenmedikçe federal yargıç ve memurları atar. Cumhurbaşkanının özel af ve anayasaya aykırı oldukları iddiasıyla yasaların iptali için anayasa mahkemesine başvurma hakkı mevcuttur.

Yürütme yetkisi Federal Hükümete aittir. Hükümet Başkanı, Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Federal Meclis tarafından seçilir. Hükümet üyeleri ise, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya azledilirler.

Nüfus ve İşgücü yapısı

Alman İstatistik Kurumu verilerine göre toplam nüfus 2015 yılı itibariyle 81,8 milyondur. Nüfusun %49’u erkek (39,6 milyon), %51’i (41,2 milyon) kadındır. Beklenen yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 82’dir.

Nüfusun %8,8’i yabancılardan oluşmaktadır. Yabancı nüfusun yaklaşık %40’ını diğer AB üyesi ülkeler oluşturmaktadır. Yabancı nüfusun içindeki belli başlı milletler şunlardır: Türk (1.607 bin), İtalyan (520 bin), Polonyalı (468 bin), Yunan (284 bin), Hırvat (223 bin), Avusturyalı (176 bin), Bosna-Hersek’li (154 bin).

Ülkede 43 milyon işgücü bulunmaktadır. İşsizlik oranı ise 2015 yılında %4,2 olarak gerçekleşmiştir.

Doğal kaynaklar ve Çevre

Almanya geniş çayırlara ve ormanlara, verimli ovalara sahiptir. Tarımsal araziler yaklaşık 17 milyon hektar, ülkenin ormanlık arazisi ise 11 milyon hektardır. Tarımsal arazilerin 12,1 milyon hektarlık bölümünü ekilebilir araziler ve sürekli bitkiler 4,7 milyon hektarlık bölümünü de sürekli çayır ve otlaklar oluşturmaktadır.

Ülkenin iki büyük akarsuyu, güneyden kuzeye akan Ren Nehri ve Çek Cumhuriyeti’nden gelip Hamburg Limanı yakınlarında denize ulaşan Elbe hem Almanya, hem de diğer Avrupa ülkeleri için geleneksel suyolları olarak büyük bir öneme sahiptirler. Ayrıca Ren Nehri’ni, kollarından biri olan Main Nehri vasıtasıyla, Almanya’da doğup Avusturya üzerinden Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri’yle birleştiren bir kanal inşa edilmiştir.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık, GSYİH’nin %1’ini oluşturmasına rağmen, sektör ülkenin sosyal dokusu bakımından belirgin bir öneme sahiptir. Almanya’nın gıda bakımından kendine yeterlilik oranı %70’ler düzeyindedir.

Almanya’nın gerek petrol gerekse maden cevheri bakımından kaynakları sınırlı olup, bu açıdan büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bununla birlikte, yurtiçi tüketiminin dörtte birini karşılayabilecek düzeyde doğalgaz kaynaklarına, ayrıca geniş taş kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklarına sahiptir. Bunlar dışında ülke, önceki yıllarda eski Doğu Almanya’nın önemli üreticiler arasında olduğu potasyum ve küçük miktarlarda olmak üzere uranyum, kobalt, bizmut ve antimon –Güney sınırlarında Çek Cumhuriyeti ile ortak çıkarılmaktadır- gibi maden ve mineral kaynaklarına sahiptir. Ancak, ülke genel olarak metal-mineral kaynakları açısından yoksuldur.

Önemli linyit rezervleri Ren bölgesi, güney Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Aşağı Saksonya’nın doğusunda bulunmaktadır. Ekonomik olarak çıkarılabilir rezervlerin 40,5 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Önemli taş kömürü rezervleri ise Ruhr bölgesinde (Kuzey Ren-Westfalya) ve Saarland’dadır. Rezerv büyüklüğü 2,5 milyar tondur. Ancak bu rezervlerin işletilmesinin ekonomik olmadığı düşünülmektedir.

1990’lara kadar Almanya’da (Saksonya ve Thüringen) önemli miktarda uranyum da çıkarılmıştır. Ancak nükleer santralleri işletmek için gerekli zenginleştirilmiş uranyum ithal edilmektedir.

Almanya yenilenebilir enerjiler alanında AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkenin, dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında ilk büyük yenilenebilir enerji ekonomisi olduğu ifade edilmektedir. Yeşil enerjiye geçişin temeli, “Birlik’90/Yeşiller” partisinin iktidar ortağı olduğu 1998-2005 yılları arasında gerçekleştirilen yasal düzenlemelere dayanmaktadır.

(Visited 200 times, 1 visits today)