Almanya’da Oturan Türk Vatandaşlarının Adli Tebligat İşlemleri

Almanya’da Oturan Türk vatandaşlarının Adli Tebligat İşlemleri. Almanya’da oturan Türk Vatandaşlarının mahkeme belgeleri nasıl tebliğ edilir? Almanya’da yaşayan Türk Vatandaşlarının adli belge tebligat işlemleri hakkında genelge.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
(Hukuk Tebligat Bürosu)

Sayı : 42569666-4-5-Bilgi Görüş Dosyası-2015-20721/67855 20/07/2015
Konu : Tebligat

……….………BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
.……………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Bilindiği üzere, 6099 sayılı “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7’nci maddesi ve 7201 sayılı Kanunun 25/a maddesine eklenen son fıkra ile yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlarda, usul ekonomisi yönünden ve adli mercilerimizce daha hızlı yargılama yapılabilmesini teminentebliğ evrakının doğrudan ilgili dış temsilciliğe gönderilebilme imkanı getirilmiştir. Bu çerçevede, adli mercilerimizcetebligat evrakı, adres itibari ile
Türk vatandaşı muhatabın bulunduğu Başkonsolosluğumuz görev bölgesine gönderilmektedir. Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığından alınan 11/06/2015 tarihli ve 2015/7963196 sayılı yazıda, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına söz konusu madde hükmü uyarınca tebliği istenilen evrakın, tebligat adresi dikkate alınmadan adli mercilerimizce doğrudan Berlin Büyükelçiliğimize gönderildiği,
bu nedenle Büyükelçilik tarafından evrakın ilgili Başkonsolosluklara iletilmesi için ayrı bir posta işlemi ve masrafı yapılması zaruretinin doğduğu belirtilmiştir.
Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına 7201 sayılı Kanunun 25/a-son maddesi uyarınca doğrudan gönderilen tebligat taleplerinin, tebliğ yapılacak şahsın oturduğu adres itibariyle bağlı bulunduğu Başkonsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.

                Almanya’da bulunan Başkonsolosluklarımızın posta kodlarına bağlı görev bölgelerini gösterir liste ektegönderilmiştir. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzün http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/duyuru/ temsilcilikler_ duyuru.html ve Dışişleri Bakanlığının http://www.mfa.gov.tr/yurtdisi-teskilati.tr.mfainternet sitelerinden Başkonsolosluk adreslerinin temini mümkün bulunmaktadır. Bu konuda gereken dikkat ve özenin gösterilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ileİcra Müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Harun MERT
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Almanya Kod Listesi

Mili Müdafaa Cad. No:2206659 Bakanlıklar/ANKARA Bilgi için irtibat : SaadetŞAHİN (Şef)
Telefon: (+ 90 312)218 76 31 ;Faks: (+ 90 312)219 45 23 e-mail: uhdigm@adalet.gov.trInternet: www.adalet.gov.tr

(Visited 405 times, 1 visits today)