Fransa Mukimlik Belgesi Düzenleme ve Fransa Mukimlik Belgesi

Fransa Mukimlik Belgesi Düzenleme ve Fransa Mukimlik Belgesi

BaşlıkFransa’da mukim firmadan satın alınan serbest meslek ödemelerinin vergilendirilmesi hk.Tarih25/02/1999SayıB.07.0.GEL.0.85/8510-5/6685

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 25.02.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.85/8510-5/6685
KONU : Fransa’da mukim firmadan satın alınan serbest meslek ödemelerinin vergilendirilmesi hk.

…………………………………

İLGİ : 15.1.1999 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Fransa’da mukim ….. firmasından serbest meslek hizmeti satın alındığı bildirilerek, yapılacak ödemelerin ne şekilde vergilendirileceğine ilişkin Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 01.01.1990 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Sözkonusu Anlaşmanın “Serbest Meslek Faaliyetleri”ni düzenleyen 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası,

2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikdeki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:

a) Teşebbüs bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sahip olursa veya

b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dö-nemde, toplam 183 günü aşarsa,

Sözkonusu gelir, aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

Böyle bir durumda olayına göre yalnızca sözkonusu işyerine atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette icra edilen faaliyetlere atfedilebilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Her iki durumda da bu teşebbüs, sözkonusu gelir dolayısıyla bu diğer Devlette bu Anlaşmanın 7 nci maddesi hükümlerine göre vergilendirilmeyi, bir diğer deyişle, sözkonusu gelir bu diğer Devlette bulunan bir işyerine atfedilebilirmiş gibi vergilendirilmeyi tercih edebilir. Bu tercih, bu diğer Devletin sözkonusu gelir üzerinden tevkifat suretiyle vergi alma hakkını etkilemeyecektir.”

hükmünü öngörmektedir.

Buna göre, Fransız firmanın Türkiye’ye gelmeksizin vereceği serbest meslek hizmetleri Türkiye’de vergilendirilemeyecektir. Türkiye’ye gelerek verilen hizmetlerde ise vergilemenin Türkiye’de yapılmaması için;

– Fransız teşebbüsün Türkiye’de bir işyerine sahip olmaması,

– Türkiye’de kalınan süre veya sürelerin herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde 183 günü aşmaması,

gerekmektedir.

Yukarıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde vergileme Fransa’da; aksi durumda iç mevzuatımıza göre Türkiye’de yapılacaktır. Bu durumda fon payının ayrıca alınacağı tabiidir.

Faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi durumunda, yaptıkları serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan vergi sorumluları, tevkifat yükümlülüğünün doğduğu sırada, istihkak sahibi, teşebbüsün faaliyet icrası amacıyla Türkiye’de herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşan bir süre kalıp kalmadığını bilme imkanına sahip olmadıklarından; sözkonusu ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmak durumundadırlar.

Ödemenin yapıldığı herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönem itibariyle, anılan Fransız teşebbüsün Türkiye’de 183 günden az bir süre kalması durumunda, vergi sorumlusu tarafından tevkif edilerek vergi dairesine yatırılan vergilerin iadesi için, Fransız teşebbüsünün veya yetkili temsilcisinin düzeltme zamanaşımı süresi içinde tevkifatın ödendiği vergi dairesine başvurması gerekmektedir.

Fransız teşebbüsün Türkiye’de serbest meslek faaliyeti icrası için kaldığı sürenin herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde 183 günü aşıp aşmadığının tespitinde;

– Türkiye’de birden fazla teşebbüse serbest meslek faaliyeti sunuyorsa, bu faaliyetlerin tümü ve,

– Hizmetin, Türkiye’ye gönderilen birden fazla personel vasıtasıyla icra edildiği takdirde, bunların Türkiye’de toplam kalma süreleri;

dikkate alınacaktır.

Anılan Fransız teşebbüsünün yetkili temsilcileri tarafından verilecek başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

1- Fransız teşebbüs adına iade için başvuranın, teşebbüsü temsile ve iade almaya yetkili olduğunu kanıtlayan Noter veya Fransa’daki Türk temsilcilikleri tarafından tasdik edilmiş temsil ve yetki belgesi;

2- Anılan teşebbüsün, red ve iade talep edilen döneme ilişkin olarak düzenleyeceği Türkiye’de icra ettiği serbest meslek faaliyetlerine ilişkin bilgileri (faaliyetin mahiyeti ve süresi, Türkiye’de hizmet verilen teşebbüsün vergi numarası, ünvanı ve adresi, Türkiye’ye gönderilen personelin adı-soyadı, Türkiye’de kalma süresi, ödemenin tutarı v.b.) içeren listeler.

Anlaşmanın ilgili maddesinin Fransız International MAP firmasının Türkiye’den elde ettiği serbest meslek kazançlarına uygulanabilmesi için, serbest meslek kazançlarının elde edildiği dönemde firmanın Fransa’da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Fransa Maliye Bakanlığı yetkililerinin mühür ve imzasını taşıyan bir belge ile belgelendirilmesi ve bu belgenin Türkçe tercümesinin noterce veya Fransa’daki Türk Konsolosluklarından tasdikli birer örneğinin ibrazı gerekmek-tedir.

Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen dar mükellef gerçek kişi veya kurumlara sağlanan kazanç ve iratlara ilişkin alınmayan veya eksik alınan gelir ve kurumlar vergilerinin asıl ve cezaları ile gecikme zamlarından ödemeyi nakden veya hesaben ödeyen ya da tahakkuk ettirenlerin sorumlu olacağı açıktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

(Visited 224 times, 1 visits today)