İsviçre’de Yaşayan Türk Vatandaşlarının Askerlik İşlemleri

İsviçre’de Yaşayan Türk Vatandaşlarının Askerlik İşlemleri. İsviçre’de bulunan vatandaşlarımızdan askerlik çağına gelenlerin dövizle askerlik başvuru işlemleri.

Dövizle askerlik başvurusu ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanunun EK-1 maddesi ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlanan Yurtdışı Askerlik İşlemlerinin Uygulama Esasları Hakkındaki Özel Talimatta ve yer verilmektedir.

Dövizle Askerlikten Yararlanma Şartları Şunlardır:

-Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.

-Yasal ya da yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkarak yabancı bir ülkeye iltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaşlık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, yabancı ülke mevzuatına göre yasal sayılan statülerle çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

-Başvuru tarihi itibariyle; oturma veya çalışma izni bulunmayan işçi, işveren, meslek veya sanat mensupları ile geçerlilik süresi bitmiş gemi adamı cüzdanı ve iş sözleşmesi ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmez.

-Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların dövizle askerlik hizmeti başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.

-Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin anılan kurumlarda çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

-İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin dövizle askerlik başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.

-Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâhaltına alınmamış olmak.

-Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak.

-Yükümlülerin yabancı ülkelerdeki çalışma süreleri hesap edilirken; fiilen bir işte çalıştıkları, işsizlik maaşı aldıkları, eşinin veya yakınlarının çalışması nedeniyle bu yardımı da alamadıkları, kısa süreli veya geçici işlerde çalıştıkları, gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçindikleri sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir. Hesaplanan çalışma süresi içinde her ne sebeple olursa olsun Türkiye’de geçirdiği süreler toplam çalışma süresinden çıkarılır. Bu işlemin neticesinde 3 yıldan (1095 gün) daha az çalışmış oldukları anlaşılanların başvuruları kabul edilmez. Yükümlülerin oturma veya çalışma iznine veya vatandaşlık hakkına sahip olarak birden fazla ülkede çalıştıkları süreler de, belgelendirilmesi kaydıyla çalışma süresinden sayılır.

-1.088CHF döviz miktarını yasada belirtilen şartlarla peşin olarak en geç 38 yaşını tamamladığı yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek

Ödeme:

Yükümlüler ödemelerini İsviçre Frangı ile yaparlar. Dış Temsilciliklerimizce yapılan incelemeyi müteakip yararlanma şartlarını taşıdıkları tespit edilen yükümlüler; 1.000 Avro tutarındaki dövizi (1.088 CHF) peşin olarak, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar öderler.

Yükümlülerin, Dış Temsilciliklerimizce düzenlenen “döviz ödeme belgesi” ile doğrudan veya kendi bankaları aracılığıyla döviz havalesi ya da ilgili ülkelerin yerel bankacılık sisteminde geçerli ödeme şekilleri ile “gerekli belgeler” bölümünde listesi verilen muhabir bankalara ödemelerini yapmaları gerekir.

Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilen yükümlüler, başvuru tarihinden itibaren ödemelerini tamamladıkları tarihe kadar yararlanma şartlarını kaybetmemiş olmaları kaydıyla, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamından Çıkarılma:

Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilenlerden aşağıda belirtilen durumda olanlar dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar. Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin askerlik işlemleri tabi oldukları statüde yürütülür.

-Yararlanma şartlarını kaybettikleri halde dövizle askerlik hizmetinden faydalandıkları sonradan tespit edilenler,

-Dövizle askerlik hizmeti başvurularının sehven kabul edildiği anlaşılanlar,

-Maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,

-Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edilenler,

-Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edilenler,

-Meslek veya sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edilenler,

-Kendi istekleriyle dövizle askerlik hizmeti hakkından vazgeçenler,

-Askerliğe elverişli olmadıkları tespit edilenler,

GEÇİCİ 43. MADDE ÇERÇEVESİNDE DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU

Geçici 43. madde çerçevesinde dövizle askerlik başvurusu ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanunu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlanan Anılan Kanunun Geçici 43. Maddesinin Uygulanma Esasları Hakkında Özel Talimat ve Yurtdışı Askerlik İşlemlerinin Uygulama Esasları Hakkındaki Özel Talimatta yer verilmektedir.

1111 sayılı Askerlik Kanuna 8 Şubat 2011 tarihinde eklenen geçici 43. madde çerçevesinde, 30 Mart 1980-07 Şubat 2011 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan ve yürürlükteki mevzuat gereğince yeniden dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma hakkı kalmayanlardan, yurt dışında halen işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statülerini muhafaza eden veya bir iş akdine bağlı olarak yabancı bayraklı gemilerde fiîlen gemi adamı statüsünde çalışan ve yurt içinde dövizle askerlik hariç herhangi bir statüde askerlik hizmetine başlamamış olan yükümlüler 10.000 Avro veya karşılığı dövizi ödemek suretiyle yeniden dövizle askerlikten yararlanabilmektedir.

Bu madde hükümlerinden yararlananların dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan mahsup edilir. Askerlik Kanununun Geçici 43. maddesi çerçevesindeki dövizle askerlikten yararlanma şartları ve başvuru için gerekli belgeler yukarıda belirtilen başvuru koşulları hariç olmak üzere, anılan Kanununun EK-1. maddesi çerçevesinde yapılan ve en başta değinilen dövizle askerlik başvuru şartları ve gerekli belgelerle aynıdır.GEÇİCİ 53. MADDE

ÇERÇEVESİNDE DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce dövizle askerlikten hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan Ek-1. maddede belirtilen şartları taşıyanlar, 1000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını ödemiş olmak kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan Ek-1. maddedeki şartları taşıyanlar, 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin ödemeleri kaydıyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Yukarıdaki fıkralar kapsamına girenlerin fazladan yaptıkları ödemeler iade edilmez. Askerlik Kanununun Geçici 53. maddesi çerçevesindeki dövizle askerlikten yararlanma şartları ve başvuru için gerekli belgeler yukarıda belirtilen başvuru koşulları hariç olmak üzere, anılan Kanununun EK-1. maddesi çerçevesinde yapılan ve en başta değinilen dövizle askerlik başvuru şartları ve gerekli belgelerle aynıdır.

(Visited 146 times, 1 visits today)