Konsolosluk e-Devlet Şifresi Başvurusu

Konsolosluk e-Devlet Şifresi Başvurusu. Yurtdışında oturan vatandaşlar e-Devlet şifresi alabilir mi? Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları bulundukları yerin konsolosluklarına başvurarak www.turkiye.gov.tr adresi giriş şifresi alabilirler

e-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan büyük bir internet sitesidir. Kapı’nın amacı kamu hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.

e-Devlet Kapısı’nın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığı yetkisine verilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu kararı ve 10/08/2006 tarih ve 26255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Altyapısal olarak Bakanlığımız veritabanına bağlı faaliyet gösteren çevrimiçi Dış Temsilciliklerimizce vatandaşlarımıza e-devlet şifresi dağıtılmaktadır.

15 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşlarına, Mavi Kartlılara ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılara Dış Temsilciliklerimizce de e-devlet şifresi verilebilmektedir.

Vekaletname sahipleri ve vasi tayin edilen kişiler temsil ettikleri kişiler adına e-devlet şifresi alabilir. (Vekaletname veya vasi kararının ibrazı gerekir).

E-devlet şifresinin bulunduğu zarf teslim edilirken e-devlet kapısı şifre “teslim-tesellüm” belgesi imzalatılır.

Okuma-yazma bilmeyenlere de verilebilir. Okuma yazma bilmeyenler taahhütnameyi parmak basmak suretiyle imzalarlar-taahhütnamenin içeriği kendisine şifreyi teslim eden görevli veya kişinin kendisinin getireceği biri tarafından kendisine okunur ve taahhütname okuyan kişi tarafından da imzalanır.

Bedensel engelliler de e-devlet şifresi alabilir (Ellerini kullanamayan biri, mühür veya işaret aracılığı ile imza atmak isterse, sözkonusu mühürün veya işaretin kişinin mutad imzası yerine geçtiğine dair noterden alınan belgenin ibrazı gerekir. (Bu imzalama şekli okuma-yazma bilmeyen kişilerce de kullanılabilir).

Mahkeme kararı ile yurt dışına çıkış yasağı konulanlar ve hakkında farklı nedenlerle arama-yakalama kaydı olanların e-devlet şifresi almasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

E-devlet şifresi dağıtım işlemi ücretsizdir.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı (T.C vatandaşları için)

Mavi Kart (Doğumla Türk vatandaşı olup izinle vatandaşlıktan çıkanlar ve 3. Dereceye kadar alt soyları).

Yabancı Kimlik Numarası (Yabancılar için)

Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı (başkası adına başvuru yapılacaksa)

(Visited 508 times, 1 visits today)