Konsolosluk Mavi Kart İşlemleri

Konsolosluk Mavi Kart İşlemleri

Mavi Kart işlemleri ile ilgili esaslara 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu ve Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

5901 sayılı Vatandaşlık Kanunun 28. maddesi uyarınca, doğumla Türk vatandaşı olup da, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları aşağıda belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen kişilerin seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik yapma yükümlülükleri yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler (Vatandaşlıktan çıkmadan önce emekli olmuşlarsa, emekli maaşlarını almaya devam edebilirler, ancak, vatandaşlıktan çıktıktan sonra borçlanarak emekli olmaları mümkün değildir).

Yukarıda belirtilen kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler

Bakanlar Kurulu gerekli görmesi halinde üçüncü dereceden itibaren hangi dereceye kadar olan altsoyların yukarıda tanınan haklardan faydalanabileceğini belirleyebilir

Yukarıdaki tanınan haklardan yararlanacak olan altsotun, üstsoy ile bağını belgelendirmesi şarttır.

Yukarıda belirtilen kişilere, talepleri halinde yukarıda kaydedilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Mavi Kart değerli kağıt kapsamında olup harca tabidir. Kaybından dolayı Mavi Kart başvurularında herhangi bir idari para cezası uygulanmamaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda, Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunulan devlet makamlarından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.

Mavi Kartı düzenlemeye; yurt dışında Dış Temsilcilikler, yurt içinde ise İlçe Nüfus Müdürlükleri yetkilidir.

Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde ebeveynle birlikte adları geçen küçük çocuklar için de ebeveynin talebi halinde Mavi kart düzenlenecektir. 15 yaşından büyük çocukların belgeleri fotoğraflı, 15 yaşından küçük çocukların belgeleriyse ebeveynin talebi halinde fotoğraflı düzenlenecektir.

Mavi Kart kanunda belirtilen haklardan yararlanılmasına ilişkin işlemler sırasında ibraz edilecek olup, başka amaçla kullanılamaz. Mavi Kart T.C. nüfus cüzdanı veya pasaportu yerine geçmez.

Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuk sahibi olma, evlenme, boşanma, isim değiştirme gibi olayların mavi kartlılar kütüğüne işlenebilmesi için söz konusu olaylara ilişkin bildirim yapılması gerekmektedir.

(Visited 283 times, 1 visits today)