Yurtdışından Türkiye’ye Getirilen Cenazeler İle İlgili İşlemler Yönergesi

Yurtdışından Türkiye’ye Getirilen Cenazeler İle İlgili İşlemler Yönergesi

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN CENAZE İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

   MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; uluslararası giriş noktalarından ülkemize giren cenazelerle gelebilecek halk sağlığı risklerine karşı yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa, 27/12/1972 tarihli ve 7/5578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uluslararası Sağlık Tüzüğüne, 6/8/1975 tarihli ve 15318 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Uluslararası Cenazelerin Nakli Anlaşması ile 17.09.2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. a) Bakan: Sağlık Bakanını,
 2. b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
 3. c) Bulaşıcı hastalık: Etkenin bulaşma yoluna göre gerekli koruyucu önlemler alınmadığı takdirde kişiye bulaşabilen, mikroorganizmaların ve/veya ürünlerinin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını,

ç) Cenaze: Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi,

 1. d) Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi: Cenazenin yurda girmesinde halk sağlığı yönünden sakınca olmadığını bildiren belgeyi,
 2. e) Cenazeler İçin Düzenlenen Transit Geçiş İzin Belgesi: Yurtdışından getirilen cenazenin, başka bir ülkeye gömülmek üzere ülkemiz üzerinden transit olarak geçirilmesinde halk sağlığı yönünden sakınca olmadığını bildiren belgeyi,
 3. f) Cenazeler İçin Geçiş İzin Belgesi: Yurtdışından gelen cenazenin geldiği yerin yetkili makamı veya ilgili konsolosluk tarafından verilmiş, düzenlendiği ülkenin resmi dili ya da resmi dillerinden biri ile Avrupa Konseyi resmi dillerinden birinde yazılmış, cenazenin; kimlik bilgileri, doğum yeri ve tarihi, ölüm tarihi ve yeri, ölüm sebebi, otopsi yapılıp yapılmadığı ile cenazenin çıkış yeri, güzergahı, varış yeri ve nakil aracı bilgilerini ihtiva eden belgeyi,
 4. g) DSÖ: Dünya Sağlık Örgütünü,

ğ) Genel Müdür: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürünü,

 1. h) Genel Müdürlük: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

ı) Merkez: Genel Müdürlüğün havaalanı, liman ve gerektiğinde bazı kara hudut kapılarında da bulunan sağlık denetleme merkezini,

 1. i) Uluslararası Giriş Noktası: Bakanlar Kurulunca, deniz, hava veya karayolu sahalarından ülkeye uluslararası giriş-çıkışın yapılmasına karar verilen hudut kapılarının kapsadığı alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Cenazelerin Girişine İlişkin Esaslar

Cenaze girişinde risklerin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Uluslararası giriş noktalarından ülkemize giren cenazeler için Cenazelerin Nakli Antlaşması ve ulusal mevzuat hükümlerinin gerekleri uygulanır. Dışişleri Bakanlığı görüşleri de alınarak, Genel Müdürlükçe halk sağlığı açısından risksiz olduğu değerlendirilen ülkeler belirlenir. “Cenaze Girişinde Risksiz Ülkeler Listesi”  uluslararası giriş noktalarındaki mülki idare amirliklerine bildirilir.

(2) Diğer ülkelerden getirilen cenazeler ise halk sağlığı riski açısından değerlendirilir.

Cenazelerin girişi

                MADDE 5 – (1) Genel Müdürlükçe halk sağlığı açısından risksiz olarak değerlendirilen ülkelerden getirilen uluslararası nakil şartlarına haiz cenazelere, uluslararası giriş noktalarında sağlık açısından hiçbir işlem yapılmaz. Bu cenazeler, kargo olarak değerlendirilip ilgili gümrük birimince yurda giriş işlemleri yapılır.

(2) Risksiz ülkelerden getirilmiş ve bulaşıcı hastalık nedeniyle ölmüş kişilere ait cenazelerin gömülme işlemleri, cenazenin defnedileceği mahallin görevli sağlık makamları tarafından değerlendirilir. Bu cenazelerin tabutları, yerel sağlık makamlarınca defin onayı verilene kadar açılamaz.

(3) Halk sağlığı yönünden riskli kabul edilen ülkelerden getirilen cenazelerin ülkemize giriş işlemleri, merkezlerde görevli veya yetkilendirilmiş sağlık görevlilerince yapılır. Merkez bulunmayan uluslararası giriş noktalarında cenaze giriş işlemleri, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen sağlık görevlileri tarafından yürütülür.

(4) Uluslararası nakil şartlarına haiz cenazelerin, uluslararası giriş noktalarından yurtdışına çıkarılışında her hangi bir sağlık işlemi yapılmaz.

(5) Türk Boğazlarından transit geçen gemi kaptanı tarafından cenaze tahliyesi talep edilmesi durumunda ilgili Cumhuriyet Savcılığına durum bildirilir ve cenazenin tahliyesi gerçekleştirilir.

Riskli ülkelerden getirilen cenazelerin belgeleri

MADDE 6 – (1) Riskli ülkelerden getirilen uluslararası nakil şartlarına haiz cenazelerin ülkeye giriş işlemleri için “Cenazeler İçin Geçiş İzin Belgesi” (Cenaze Nakil Belgesi) nin ibraz edilmesi zorunludur.

(2) Cenaze Nakil Belgesinin olmaması durumunda cenaze sahipleri ve ilgili dış temsilcilikle temasa geçilerek belgenin ivedilikle temini yoluna gidilir.

(3) Belgenin temin edilememesi durumunda, cenazeye ilişkin mevcut bilgiler Hudut ve Sahiller Sağlık Bilgi Sistemine  ( HSSBS ) ne kaydedilir ancak  “Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi” düzenlenmez. Cenazenin yurda girişinin değerlendirilmesi amacıyla durum ilgili emniyet birimine resmi yazı ile bildirilir.

(4) Cenaze Nakil Belgesinin bulunması ancak, ölüm nedeni, otopsi yapılıp yapılmadığı gibi bilgilerin belgede eksik olması halinde;

 1. a) Eksik bilgiler “Cenaze Nakil Belgesi” ekindeki belgelerde mevcut ise belge eksiksiz olarak kabul edilir.
 2. b) Eksik bilgiler “Cenaze Nakil Belgesi” ekindeki belgelerde de mevcut değil ise cenaze sahipleri ve ilgili dış temsilcilikle temasa geçilerek eksik bilgilerin tamamlatılması yoluna gidilir.
 3. c) Bilgilerin temin edilememesi durumunda, cenazeye ilişkin mevcut bilgiler HSSBS ne kaydedilir ancak “Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi” düzenlenmez. Cenazenin yurda girişinin değerlendirilmesi amacıyla durum ilgili emniyet birimine resmi yazı ile bildirilir.

(5) “Cenaze Nakil Belgesi” ve ihtiyaç duyulması halinde ilgili diğer belgelerin Türkçeye tercümesi talep edilebilir.

Riskli ülkelerden getirilen cenazelerin girişi

MADDE 7 – (1) Riskli ülkelerden getirilen uluslararası nakil şartlarına haiz cenazelerin ülkeye giriş işlemleri şöyledir;

 1. a) Cenaze işlemlerinde Cenaze Nakil Belgesi var ise; sağlık görevlisince cenazeye “Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi”  düzenlenir.
 2. b) Getirilen cenaze bulaşıcı hastalık nedeniyle ölmüş veya başka bir nedenden ölmesine rağmen aynı zamanda bulaşıcı hastalık taşıdığı belirtilmiş ise; Cenazeye “Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi” düzenlenir. Bu belgede cenazeye doğrudan temas edilmemesi gerektiği ve defin işlemlerinin, ilgili mevzuatın bulaşıcı hastalıktan ölüm hakkındaki hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilir.
 3. c) Riskli ülkelerden getirilerek yurda giriş işlemi yapılan cenazeler sağlık görevlisi tarafından HSSBS’ne kayıt edilir. Merkez bulunmayan uluslararası giriş noktalarında bu işlem Genel Müdürlükçe yetkilendirilen sağlık görevlilerince yapılır.

ç) Riskli ülkelerden getirilen cenazelerin yurda giriş belgeleri arşivlenir.

Adli cenazeler

MADDE 8 (1) Cenazelerin adli yanı varsa yapılacak işlemler şöyledir;

 1. a) Risksiz ülkelerden getirilen cenazelerin otopsi raporu var ise cenazenin giriş işlemleri ilgili gümrük birimi tarafından yapılır. Otopsi raporu yoksa durum ilgili gümrük birimi tarafından emniyete bildirilir.
 2. b) Riskli ülkelerden getirilen cenazeler ilgili gümrük birimi tarafından sağlık görevlisine bildirilir. Sağlık görevlisi, otopsi raporu olan cenazeleri değerlendirir ve uygun gördüklerine “Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi” düzenler.
 3. c) Otopsi raporu olmayan ve halk sağlığı açısından risksiz olarak değerlendirilen cenazelere sağlık görevlisi tarafından “Cenazeler İçin Düzenlenen Yurda Giriş İzin Belgesi” düzenlenir ve durum emniyet birimine bildirilir.

 

 

Transit cenazeler

MADDE 9- (1) Bir başka ülkede gömülmek üzere ülkemiz üzerinden transit olarak geçirilecek cenazeler için yapılacak işlemler şöyledir;

a)Risksiz ülkelerden getirilen cenazelerin transit geçiş işlemleri ilgili gümrük birimi tarafından gerçekleştirilir.

b)Riskli ülkelerden getirilen cenazeler ilgili gümrük birimi tarafından sağlık görevlisine bildirilir. Sağlık görevlisi tarafından cenaze evrakı incelenir ve ilgili mevzuat gereklerine uygun nakledildiği değerlendirilen cenazelere “Cenazeler İçin Düzenlenen Transit Geçiş İzin Belgesi” düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.

 

Ek -1 CENAZELERİN ÜLKEMİZE GİRİŞİNDE HALK SAĞLIĞI BAKIMINDAN RİSKSİZ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN ÜLKELER LİSTESİ

 

AVRUPA KONSEYİNE ÜYE VE GÖZLEMCI OLAN ÜLKELER

 1. Üye Ülkeler

Arnavutluk                   Andorra                 Ermenistan           Avusturya            Azerbaycan         Belçika             Bosna Hersek           Bulgaristan        Hırvatistan           Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti     Çek Cumhuriyeti                   Danimarka                       Estonya                Finlandiya        Fransa                   Gürcistan              Almanya  Yunanistan                       Macaristan           İzlanda                 İrlanda                  İtalya             Letonya                                   Lihtenştayn                      Litvanya               Lüksemburg         Malta                     Moldova               Monako         Karadağ                        Hollanda              Norveç                  Polonya                Portekiz                 Romanya                         Rusya                       San Marino          Sırbistan               Slovakya            Slovenya                İspanya              İsveç                        İsviçre                    Makedonya        Ukrayna                               İngiltere

 

 1. Gözlemci Ülkeler

Kanada                       Vatikan                                Israil                      Japonya                               Meksika                                Amerika Bir. Dev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:2- CENAZELER İÇİN DÜZENLENEN YURDA GİRİŞ İZİN BELGESİ

 

                                                                                              T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

…………….………………………………Sağlık Denetleme Merkezi

 

CENAZELER İÇİN DÜZENLENEN YURDA GİRİŞ İZİN BELGESİ

 

Düzenleme Tarihi             :

Sıra No                                 :

 

CENAZE BİLGİLERİ

Adı Soyadı                                           :

T.C Kimlik No / Pasaport No        :

Doğum Tarihi ve Yeri                     :

Ölüm Tarihi ve Yeri                        :

Ölüm Türü                                          :

Ölüm Nedeni                                      :

Otopsi                                                   :

Götürüleceği Yer                              :

Açıklama                                             :

 

CENAZEYİ TAŞIYAN ARAÇ BİLGİLERİ

Araç Cinsi                                           :

Araç No                                               :

Geldiği Yer                                         :

Geliş Tarihi                                        :

 

Ölen kişinin “Bulaşıcı Hastalık” taşıması nedeni ile;

 • Nakil sırasında tabutun açılmaması ve cenaze ile temas edilmemesi gerekmektedir.
 • Cenaze defin işlemlerinin, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin bulaşıcı hastalıktan ölüm ile ilgili hükümleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

(Bu İbare Cenazede Bulaşıcı Hastalık Bulunması Halinde Belgede Yer Alacaktır)

 

 

Yukarıda kimliği ve ölümü hakkında bilgiler verilmiş olan kişiye ait cenazenin; ulusal ve uluslararası mevzuat gereklerine uygun şekilde nakledildiği anlaşıldığından, gömülmek üzere yurda girişinde, halk sağlığı yönünden bir sakınca olmadığını gösterir belgedir.

 

 

İsim

Unvan

İmza

Mühür 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 3 CENAZELER İÇİN DÜZENLENEN TRANSİT GEÇİŞ İZİN BELGESİ

 

                                                                                              T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

…………….………………………………Sağlık Denetleme Merkezi

 

CENAZELER İÇİN DÜZENLENEN TRANSİT GEÇİŞ İZİN BELGESİ

 

Düzenleme Tarihi             :

Sıra No                                 :

 

CENAZE BİLGİLERİ

Adı Soyadı                                          :

T.C Kimlik No / Pasaport No        :

Doğum Tarihi ve Yeri                     :

Ölüm Tarihi ve Yeri                        :

Ölüm Türü                                          :

Ölüm Nedeni                                      :             

Götürüleceği Ülke                             :

Açıklama                                             :

 

CENAZEYİ TAŞIYAN ARAÇ BİLGİLERİ

Araç Cinsi                                           :

Araç No                                               :

Geldiği Yer                                         :

Geliş Tarihi                                        :

 

Ölen kişinin “Bulaşıcı Hastalık” taşıması nedeni ile nakil sırasında tabutun açılmaması ve cenaze ile temas edilmemesi gerekmektedir. (Bu İbare Cenazede Bulaşıcı Hastalık Bulunması Halinde Belgede Yer Alacaktır)

 

Yukarıda kimliği ve ölümü hakkında bilgiler verilmiş olan kişiye ait cenazenin; ulusal ve uluslararası mevzuat gereklerine uygun şekilde nakledildiği anlaşıldığından, transit geçişinde, halk sağlığı yönünden bir sakınca olmadığını gösterir belgedir.

 

 

İsim

Unvan                           

İmza

Mühür  

(Visited 231 times, 1 visits today)