Londra Başkonsolosluğu Dövizle Askerlik Başvuru İşlemleri

Londra Başkonsolosluğu Dövizle Askerlik Başvuru İşlemleri

DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ

Dövizle askerlik 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1’inci maddesi ile belirlenmiş olan ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımızın yararlanmalarına olanak tanıyan bir askerlik hizmet şeklidir.

Yararlanma Şartları:

 

 • İngiltere’de kendisine tam gün çalışma hakkı tanıyan oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, bir meslek ya da sanat mensubu statülerinden biriyle veya yabancı bandıralı gemilerde bir hizmet akdine dayanarak gemi adamı statüsünde Türkiye’de geçirilen günler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,
 • Başvuru sırasında ve ödeme yapılıncaya kadar geçen sürede yurt dışındaki statülerini kaybetmemiş olmak,
 • Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak,
 • Dövizle askerlikten yararlanmak için yasada belirtilen ücreti (1.000 Avro karşılığı İngiliz Sterlini) peşin olarak ödemek,
 • Başvuru tarihi itibariyle Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet ediyor olmak,

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak Olanlar:

 • Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma izni olmadan yasal olmayan bir şekilde ikamet edenler,
 • Yabancı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletininresmî görevlisi sıfatıyla bulunanlar,
 • Ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı yurt içindentransfer edilen bir işte çalışanlar,
 • Yurt dışında oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi yurda kesin dönüş yapmış ve yurt içinde yaşayanlar,
 • Yabancı ülkede oturma veya çalışma izinleri bulunsa dahi her ne sebeple olursa olsun meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler,
 • Dövizle askerlik hizmeti dışında, başka bir statüde diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile fiilen askerlik hizmetine başlamış olanlar (firar, hava değişimi ve izin aşımı durumunda olmaları nedeniyle arananlar dâhil),
 • Oturma veya çalışma izni olsa dahi, bulundukları yabancı ülkenin çalışma mevzuatına göre işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerini kazanamadıkları konsolosluklarınca tespit edilenler, (örneğin öğrenciler)
 • Yabancı bandıralı bir gemide çalışıyor olsa dahi, “gemi adamı cüzdanı” ve “gemi adamı yeterlilik belgesi” gibi sertifikaları olmadığı için “gemi adamı” sayılmayanlar ve merkezi Türkiye’de kurulu şirketlerce işletilen gemilerde çalışanlar,
 • yurtiçinde kurulu işyerlerince merkezi tayinle yurt dışındaki irtibat bürolarında çalışmak üzere görevlendirilmiş olanlar,

Başvuru için Gerekli Belgeler:

– Dilekçe

 

 • – Pasaport(Mevcut olan tüm yerli ve yabancı pasaportlar)
 • – İngilizvatandaşlığına da sahip olanların İngiliz pasaportu, doğum belgesi ve/veyaİngiliz vatandaşlık belgesi
 • – NüfusCüzdanı
 • -2 adetfotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 • – Oturmave çalışma izin belgesi (İngiliz İçişleri Bakanlığı (Home Office) tarafından düzenlenmiş olan kart, vize, belge)
 • – İngiltere’dekioturma ve çalışma izninin veriliş nedenini gösteren belge (veriliş nedeninin vize etiketi veya kart üzerinde belirtilmemiş olması halinde)
 • – Çalıştığı işyerinin işvereni veya muhasebecisi tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını ve halen çalışmaya devam ettiğini kanıtlayan çalışma belgesi (Açıklama için lütfen burayı tıklayınız.)
 • – Sigorta Cetveli (National Insurance Record). Bu belgenin İngiltere Hazine ve Gümrük Kurumu’na (HM Revenue and Customs) bağlı olan Sigorta Primleri Bölümünden (National Insurance Contributions Office) telefon, faks veya posta yoluyla talep edilerek alınması gerekmektedir. Sözkonusu kurumun adresi: Contributor Caseworker, Room BP2102, Benton Park View, Longbenton, Newcastle Upon Tyne, NE98 1ZZ, Tel: 03000 560 629, Faks: 0191 2254733
 • Sigorta Cetveli (National Insurance Record)üzerinde çalışılan dönemlere ait yeterli ödemenin bulunmaması halinde, çalışma dönemlerine ait P60 (End of Year Certificate) belgeleri, serbest meslek (Self Employed)sahiplerinin ise HMRC’nin 0300 2003310 numaralı telefonundan talep edecekleri SA302 formları,
 • – İşlem ücreti (8 Sterlin)
 • Başvuru için sunulan tüm belgelerin A4boyutunda kağıda çekilmiş okunaklı birer adet fotokopileri

 

Önceki işyerlerinden veya muhasebecilerinden herhangi bir nedenle işe başlama ve işten ayrılış tarihlerini içerir çalışma yazısı temin edemeyenlerin, İngiltere Hazine ve Gümrük Kurumu’nun (HM RevenueandCustoms) 0300 200 33 00 numaralı telefonunu arayarak talep edecekleri Çalışma Geçmişi Belgesini (EmploymentHistory) temin ettikleri takdirde sözkonusu belge dövizle askerlik başvurularının tamamlanmasında kolaylık sağlayacaktır.Ayrıca, belgenin talebi esnasında, işe başlama ve işten ayrılış tarihlerinin eksiksiz olarak işlenmiş olması gerektiği hakkında ilgili kurumun bilgilendirilmesi faydalı olacaktır.

Yukarıda yer alan belgelerin tamamının asıllarının başvuru esnasında Başkonsolosluğumuza ibraz edilmesi zorunludur. Fotokopi, faks veya e-posta olarak alınan belgeler kabul edilmemektedir. Eksik veya yetersiz belgelerle işlem yapılması mümkün olmadığından belgelerin tam ve doğru olarak Başkonsolosluğumuza sunulması önem taşımaktadır.

Çeşitli nedenlerle iş bulamadıklarından kendilerine yabancı ülke makamları tarafından işsizlik yardımı ödenen ya da yarı-zamanlı (part-time) çalışmak zorunda kalanların da bu şekilde geçirdikleri süreler dövizle askerlik başvurusu için gereken süreye sayılabilecektir.

Birden fazla ülkede oturma veya çalışma izni ile yasa ve yönetmelikte öngörülen statülere haiz olarak çalışmış olanların, önceki çalıştıkları ülkelerdeki Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarımızdaki dosyalarının Başkonsolosluğumuza gönderilmesi ve bu durumlarının ilgili temsilciliğimiz tarafından yazılı olarak teyit edilmesi halinde, sözkonusu sürelerinin tamamının çalışma süresinden sayılması mümkün olabilecektir.

Ödenecek miktar:

Toplam ödenecek miktar 1.000 (Bin) Euro karşılığı İngiliz Sterlini olup, ödemelerin Başkonsolosluğumuzdan temin edilecek bir belge ile ilgili bankaya peşin olarak yapılması gerekmektedir.

Açıklamalar

Çalışma Belgesi:

Bir işyerinde çalışanların işyerlerinden, işveren veya serbest meslek sahiplerinin ise muhasebecilerinden ya da vergi dairesinden alacakları işe başlama ve ayrılış tarihleri (gün-ay-yıl olarak), işyeri adı, adresi ve telefon numarasını içeren, bilgisayarda işyerinin başlıklı kağıdına yazılmış bir mektup. Çalışmayarak işsizlik yardımı ile geçimini temin edenlerin sözkonusu yardımı almaya başladıkları tarihi de içerecek şekilde ilgili kurumdan alacakları yazı. Belgelerin düzenleme tarihi üç aydan eski olmamalıdır. Elyazısı ile yazılmış belgeler ile üzerinde belgeyi düzenleyen kişinin adı, soyadı, imzası ve işyerinin kaşesi bulunmayan belgeler kabul edilmemektedir.

Açıklamalar

Çifte Vatandaşlık:

İngiliz vatandaşlığını da kazanmış olan vatandaşlarımızın işlemleri, Başkonsolosluğumuz aracılığı ile yapılacak Çifte Vatandaşlık Başvuru işlemleri ile birlikte yapılacaktır.

(Visited 619 times, 1 visits today)