Yabancı İkamet İzni, Yabancı Çalışma İzni, Vize Harçları Ücretleri

Yabancı İkamet İzni, Yabancı Çalışma İzni, Vize Harçları Ücretleri

İKAMET İZNİ BELGE BEDELİ VE HARÇ MİKTARLARI (2021 yılı için)

İKAMET İZNİ BELGE BEDELİ

İkamet izni belgeleri, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca değerli kağıt kapsamında olup miktarı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bir belge bedeline tabidir. Belge bedelinden herhangi bir ülke vatandaşı için muafiyet söz konusu değildir.

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 5. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar ile belirlenen 01.01.2021 tarihinden geçerli olacak İkamet İzni Belgesi Değerli Kağıt bedeli ve bir önceki yıl ile karşılaştırması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2021 yılı ücretlerinde Türkiye’ye seyahat edecek, giriş yapacak, çalışma ve ikamet izni alacak yabancıların ödemesi gereken harçların bedelleri şu şekilde hesaplanmıştır.

Değerli Kağıt Bedeli 2020 2021
110,00 TL 125,00 TL

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Çerçevesinde Belirlenen Harç Tutarları

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) ile belirlenmiş olan 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ikamet izni harç tutarları ve bir önceki yıl ile karşılaştırması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İkamet İzni Harç Tutarı

2020 2021
İkamet İzni Harç Tutarı 1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için tezkere başına (48,60 TL)’den az, (249,30 TL)’den çok olamaz.] 25,90 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 165,70 Türk Lirasıdır.

1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için ikamet izni başına (53,00 TL)’den az, (272,00 TL)’den çok olamaz.] 28,20 Türk Lirasıdır.

1 aydan sonraki her ay için 180,70 Türk Lirasıdır.

Yukarıda belirtilen ikamet izni harç tutarları herhangi bir ülke grubuna dahil olmayan Sırbistan, Fiji, Norveç, Kuzey Mariana Adaları ülke vatandaşları için uygulanmaktadır.

İkamet İzni Harcından Muaf Ülke Vatandaşları

Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Kosova, Nepal, Sri Lanka, Suriye ve Türkmenistan ülke vatandaşları, 2011 yılından itibaren karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni harcından muaf tutulmuştur.

VİZE BAŞVURU ÜCRETLERİ

Vize tipi EUR TRY
Kısa süreli Schengen vizesi, (90 günden az) 80 800
Kısa süreli Schengen vizesi, 6 – 12 yaş arası çocuklar için (90 günden az) 40 400
Kısa süreli Schengen vizesi, (90 günden az) 6 yaşın altındaki çocuklar için Ücretsiz 0 0
Uzun süreli vize, (90 günden fazla) 80 800
6 – 12 yaş arası çocuklar için uzun süreli vize (90 günden fazla) 40 400
6 yaşından küçük çocuklar için uzun süreli vize (90 günden fazla) Ücretsiz 0 0
VFA Anlaşmasına göre vize 35 350
İtiraz 200CHF 1,800.00

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları Tarifesi

Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
(6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişen şekli)
I- Pasaport Harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar 227,2
1 yıl için olanlar 332,1
2 yıl için olanlar 542,2
3 yıl için olanlar 770,2
3 yıldan fazla süreli olanlar 1.085,40
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları:
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş 758,9
b) Müteaddit giriş 2.542,20
2. Transit vizeleri
a) Tek transit 758,9
b) Çift transit 1.522,70
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri 1.268,50
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (53,00 TL)’den az, (272,00 TL)’den çok olamaz.) 28,2
1 aydan sonraki her ay için 180,7
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 441
IV-Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen bölüm. Yürürlük:13/8/2016)
1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.) 1.017,80
2. Süresiz Çalışma İzni Belgesi: 10.181,70
3. Bağımsız Çalışma İzni Belgesi: 10.181,70
Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.

 

 

(Visited 138 times, 1 visits today)