Yurtdışı Görevine Atanacak Dışişleri Memurları Hakkında Yönetmelik

Yurtdışı Görevine Atanacak Dışişleri Memurları Hakkında Yönetmelik.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YURTDIŞINA SÜREKLİ
GÖREVLE ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtdışına
sürekli görevle atanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığında görev yapan ve yurtdışına sürekli görevle
atanabilecek nitelikteki meslek memurlarını, konsolosluk ve ihtisas memurlarını, hukuk müşavirlerini, danışmanları, uzman müşavirleri, mali hizmetler uzmanlarını ve merkez memurlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3, 11, 12, 14, 16 ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,
a) Ana atama kararnamesi: Bu Yönetmelik kapsamına giren memurlardan en az ellisinin Bakanlık merkez teşkilatından yurtdışına, bir dış temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe veya yurtdışından merkez teşkilatına atandığı müşterek kararları,
b) Bakan: Dışişleri Bakanını,
c) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,
ç) Bakanlık Komisyonu: 6004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında
tanımlanan komisyonu,
d) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatını oluşturan diplomatik
temsilcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,
e) Konsolosluk ve ihtisas memuru: 6004 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,
f) Mahrumiyet bölgesi: Dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan
temsilcilikleri,
g) Merkez: Bakanlık merkez teşkilatını,
ğ) Meslek memuru: 6004 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında statüsü
belirlenmiş memurları,
h) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmalarına
İlişkin Genel Esaslar

Atamalara ilişkin genel ilkeler
MADDE 4 – (1) Yurtdışı atamaya tabi memurların herhangi bir dış temsilciliğe atanmaya hazırlıklı olmaları gerekir.
(2) Atamalarda hizmet gerekleri öncelikli olarak değerlendirilir ve görevin en iyi ve en
verimli şekilde yerine getirilmesi göz önünde bulundurulur. Memurun görev motivasyonu, mesleki kabiliyet ve birikimleri ile disiplin durumu, temsil yeteneği, önceki görevleri ve görev yerleri de atamalarda değerlendirilir.
(3) Atamalarda, Bakanlık Komisyonunun takdiri esas olmakla birlikte, memurların
tercihleri de imkanlar ölçüsünde göz önünde bulundurulur.
(4) Bakanlığın, hizmet gerekleri doğrultusunda bir memuru görev yaptığı dış
temsilcilikten diğer bir dış temsilciliğe herhangi bir zamanda atama yetkisi ile 9 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere, yurtdışına atanmış memurların görev sürelerini atandıkları dış temsilcilikte tamamlamaları esastır.
(5) Bakanlık, belirli coğrafi bölgeler, ülkeler, yabancı diller veya mesleki alanlar üzerinde uzmanlaşmayı ve mahrumiyet bölgelerinde görev yapılmasını teşvik etmek amacıyla, memurların ilgili temsilciliklerde görev almalarını ve gerekli hallerde görev sürelerinin uzatılmasını teminen gerekli düzenlemeleri yapar. Bakanlık Komisyonu, görev sürelerinin ne  kadar uzatılacağına karar verirken, hizmet gerekleri öncelikli olmak üzere, memurun görev ve uzmanlaşma motivasyonu ile mevcut ve/veya müteakip görev yerlerindeki mahrumiyet
koşullarının derecesini ve bu görev yerlerinde geçirilen veya geçirilecek süreleri dikkate alır.
(6) (Değişik:RG-8/8/2014-29082) Memurların, yurtdışına sürekli görevle atanabilmeleri
için yurtdışı göreve başlayacakları tarihte askerlik hizmetini yapmış ya da askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmaları gerekir. Ancak, hizmet gereklilikleri dikkate alınarak, askerlik görevini ifa etmemiş personel, istisnai olarak, yurtdışı temsilcilik gruplandırmasında son iki kategoride bulunan temsilciliklere atanabilir.
(7) Aday memurlar yurtdışına sürekli görevle atanamaz.
Atama tercih formları
MADDE 5 – (1) Merkezden yurtdışına veya bir dış temsilcilikten diğer bir dış
temsilciliğe ana atama kararnamesi ile atanması öngörülenlere, atama yapılması öngörülen dış
temsilcilikleri gösteren liste ile birlikte atama tercih formu gönderilir.
(2) Kendisine atama tercih formu ve liste gönderilmiş olması, memurun muhakkak surette dış göreve atanacağı anlamına gelmez.
Yurtdışına sürekli görevle atanacak memurların sağlık durumu
MADDE 6 – (1) Yurtdışına sürekli görevle atanacak memurların her türlü iklim şartında
görev yapabilmesi esastır.
(2) Bakanlık Komisyonunca gerekli görülen hallerde, yurtdışına sürekli görevle atanması öngörülen memurlardan, fiziksel veya psikolojik durumlarına ilişkin olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık raporunu Bakanlığa ibraz etmeleri istenebilir.
Dış temsilciliklerin gruplandırılması ve bölgelere ayrılması
MADDE 7 – (1) Bakanlığın yurtdışı teşkilatını oluşturan temsilcilikler, diplomatik veya
konsüler nitelikleri, bulundukları ülke veya şehirlerdeki asayiş, güvenlik, sağlık, eğitim, iskân, lojman, sosyal yaşam, temel ihtiyaçlara erişim, iklim ve buna benzer yaşam koşulları dikkate alınarak derecelendirilmek suretiyle Bakanlık Komisyonunca altı kategoriye kadar gruplandırılır. Oluşturulan gruplar, bir genelge ile tüm teşkilata ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulur.
Yurtdışı teşkilatında sürekli görev süreleri
MADDE 8 – (1) Meslek memurları, konsolosluk ve ihtisas memurları, hukuk müşavirleri
ve danışmanların yurtdışı teşkilatındaki nizami görev süreleri dört yıldır. Bu memurların yurtdışındaki görev süreleri beşinci yıla uzatılabilir. 4 üncü maddenin beşinci fıkrası ve 9 uncu maddedeki hükümler ile hizmetin gerektirdiği diğer istisnalar saklıdır.
(2) Yurtdışında birinci sınıf başkonsolosluk haricinde misyon şefliği yapmakta olan
büyükelçiler birinci fıkra kapsamına dâhil değildir.
(3) Uzman müşavirlerin yurtdışı görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında en çok dört yıldır.
(4) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının birinci yurtdışı sürekli görev süresi üç yıldan, ikinci yurtdışı sürekli görev süresi ise dört yıldan fazla olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Memuriyet Kategorileri İtibarıyla Atamalara İlişkin Özel Hükümler

Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurları
MADDE 9 – (1) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının görev
süreleri kural olarak beş yıldır.
(2) Yurtdışına sürekli görevle ilk kez atanan meslek memurlarının beş yıllık görev
sürelerinin iki yılını mahrumiyet bölgesinde geçirmeleri gerekir. Talepleri halinde, bu
memurların mahrumiyet bölgesindeki görev süreleri, diğer bölgelerdeki görev süresi
değişmeksizin, üçüncü yıla uzatılabilir.
Konsolosluk ve ihtisas memurları
MADDE 10 – (1) Konsolosluk ve ihtisas memurları yurtdışına birinci veya ikinci
çıkışlarından birinde mahrumiyet bölgesinde yer alan bir temsilciliğe atanır.
Hukuk müşavirleri
MADDE 11 – (1) Hukuk müşavirlerinin, öncelikli olarak Başkonsolosluklarda
görevlendirilmeleri esastır.
Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurları
MADDE 12 – (1) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurları, yurtdışı sürekli
görevlere 6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümlerine göre atanır.
(2) Yurtdışına sürekli göreve atanabilmek için merkez teşkilatında geçirilmesi gereken
hizmet sürelerinin hesaplanmasında, merkezde sözleşmeli statüde geçirilen süreler de dikkate alınır. Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre izinli olarak geçirilen süreler, yurtdışına atanabilmek için gerekli olan hizmet
süresini kesintiye uğratmaz. Ancak bu süreler merkez teşkilatındaki fiili hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(3) (Mülga:RG-1/7/2014-29047)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların atanmasına ilişkin esaslar
MADDE 13 – (1) Her ikisi de Bakanlık mensubu olan evli memurların, eşlerden birinin
aynı temsilcilikte misyon şefi olmaması kaydıyla, yurtdışı sürekli göreve, hizmet gereklerinin elverdiği ölçüde, aynı evde yaşamalarına imkan verecek şekilde atanmaları hususu öncelikli olarak dikkate alınır.
Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden hususlar
MADDE 14 – (1) Durumlarının aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık
Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından, yurtdışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınır, merkezde olanlar yurtdışına sürekli görevle atanmaz.
a) Yurtdışı görevde devletin itibarını zedeleyecek şekilde borç bırakanlar.
b) Devletin güvenlik ve itibarı ile görev haysiyetini zedeleyici davranışta bulunanlar.
c) Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren bir suç isnadı nedeniyle haklarında ceza
kovuşturması yürütülenler.
ç) Yurtdışı görevin gerektirdiği temsil, hizmet ve görev gereklerini yerine getirmeyen
veya getiremeyecek olanlar.
d) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve yeterlik ile yabancı dil bilgisi bakımından
yetersiz kalanlar.
(2) Durumları aşağıda sayılanlardan en az birine uyduğu Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilen Bakanlık memurlarından; yurtdışı görevde olanlar kalan görev süreleriyle bağlı kalınmaksızın merkeze alınabilir, merkezde olanlar yurtdışı sürekli  göreve atanmayabilir.
a) Haklarında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında hazırlanan raporda merkeze alınması yönünde kanaat bulunanlar.
b) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine aykırı davrananlar.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi çerçevesinde son iki yıl
içerisinde birden fazla disiplin cezası alanlar.
(3) Yurtdışı sürekli göreve engel teşkil eden durumun ortadan kalktığı Bakanlık
Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla tespit edilir. Atama engelini oluşturan nedenin kendiliğinden ortadan kalkması halinde, atanamama kararı Bakanlık Komisyonunca resen veya ilgili memurun yazılı talebi üzerine kaldırılır.
(4) Ceza kovuşturması nedeniyle merkeze alınanlardan, kovuşturma sonucunda
haklarında mahkûmiyet kararı verilmeyenlerin, merkeze alınmadan önce görev yaptıkları temsilcilik ile aynı grupta yer alan bir temsilcilikte kalan görev sürelerini tamamlamaları sağlanır. Tamamlanacak sürenin iki yıldan az olması halinde, bu süre müteakip yurtdışı görev süresine eklenebilir. Bu memurların kovuşturma sürecinde merkezde geçirdikleri süre müteakip yurtdışı ataması öncesinde merkezde geçirilmesi gereken süreden sayılır.
(5) Haklarında ceza soruşturması başlatılan memurların yurtdışına sürekli görevle
atanmaları veya atanmış bulunanların görevlerine başlamaları, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı ile soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınabilir.
Atamalarla ilgili yükümlülük ve müeyyideler
MADDE 15 – (1) Memurlar atandıkları yurtdışı görevlere gitmekle yükümlüdürler.
(2) Atandıkları görev yerlerine gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul
edilen memurlardan; yurtdışında sürekli görevli bulunanlar merkeze alınır, merkezde görevli bulunanların ise yurtdışına ataması yapılmaz. Bu memurların merkezdeki görev sürelerinin iki yıla kadar uzatılması esastır. Bu memurlar, merkezdeki ilave görev sürelerinin sonunda, kural olarak, gitmedikleri görev yeri ile aynı temsilcilik grubunda yer alan bir başka temsilciliğe atanır.
(3) Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarından; atandıkları görev yerlerine
gitmemek yönündeki talepleri idare tarafından kabul edilenler, kendi istekleriyle merkeze dönenler veya 14 üncü madde çerçevesinde merkeze alınanlar kazanmış oldukları yurtdışına sürekli görevle atanma hakkını kullanmış sayılır. Bunlardan ilk hakları çerçevesinde yurtdışına atanmış bulunanlar, merkez teşkilatında en az yedi yıl kesintisiz ve fiili hizmet süresi sonrasında ikinci haklarını kullanmak için müracaat edebilirler.

Temsilciliğin bulunduğu grubun değişmesi
MADDE 16 – (1) Görev yapılan temsilciliğin temsilcilik gruplandırmasında üst gruba
çıkarılması halinde, bu temsilcilikte geçirilen süreler temsilciliğin bulunduğu eski grupta geçirilmiş sayılır. Bu madde, temsilcilik gruplandırması ile bağlantılı mali haklardan yararlanmaya devam edilebilmesi için bir hak oluşturmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 6/9/2005 tarihli ve 25928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri
Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Meslek memurluğuna geçen hukuk müşavirleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde
meslek memuru statüsüne geçmiş olan hukuk müşavirleri, meslek memurları ile aynı atama ilkelerine tabi olur. Bu memurların, meslek memurluğu statüsüne geçişlerini müteakip en geç ikinci yurtdışı sürekli görevleri çerçevesinde, dış temsilcilik gruplandırmasında mahrumiyet bölgesinde yer alan bir temsilcilikte en az iki yıl süreyle görev yapmaları esastır.
(2) 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde meslek memuru statüsüne geçmemiş olan hukuk müşavirleri, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin kapsamı dışındadır.
Konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçmemiş olanlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde
konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçmemiş olan idari memurlar, bölge ve yabancı dil uzmanları ile haberleşme teknik personeli konsolosluk ve ihtisas memurları ile aynı atama ilkelerine tabi olur.
Merkez memurlarının atanmaları
GEÇİCİ MADDE 3 – (Değişik:RG-1/7/2014-29047)
(1) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yurtdışı sürekli görevlere atanabilmek için öngörülen fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, Bakanlıkta sözleşmeli statüde geçirilen süreler de dikkate alınır. Ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre izinli olarak geçirilen süreler fiili hizmet süresinin hesaplanmasına dahil edilmez.
(2) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yurtdışına atanacak merkez memurlarının atanma sırasının belirlenmesinde öncelikli olarak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınmış olan puanlar dikkate alınır. Bu puanların eşit olması halinde, Bakanlıktaki fiili hizmet süresi dikkate alınır. Bu fıkra çerçevesinde yurtdışına atanabilecek niteliklere sahip olan merkez memurlarının listesi dil puanı sırasına göre yıllık bazda oluşturulur.
(3) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde
yurtdışına atanacak merkez memurlarının atanma sırasının belirlenmesinde puanlama yöntemi kullanılır.
a) Puanlama yöntemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
1) Adaylardan ön lisans mezunları için iki, lisans mezunları için dört, yüksek lisans
mezunları için altı, doktora mezunları için sekiz puan.
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından alınan puan.
3) Puanlamanın yapıldığı yıldan önceki 31 Aralık tarihi itibariyle Bakanlıktaki her fiili
hizmet yılı için bir puan (artık aylar küsurat olarak dikkate alınmaz).
4) Yurtdışında sözleşmeli personel statüsünde geçirilmiş hizmet sürelerinin her yılı için
eksi bir puan.
5) Alınan disiplin cezalarından her uyarma için bir, her kınama için iki, her aylıktan
kesme için dört ve her kademe ilerlemesinin durdurulması için eksi altı puan.
b) Bu fıkra çerçevesinde yurtdışına atanabilecek niteliklere sahip olan merkez
memurlarının puan sıralaması yıllık bazda oluşturulur.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralar çerçevesinde bir yılda en fazla on merkez memuru yurtdışı
teşkilata sürekli görevle atanabilir. Bu sayıyı ihtiyaca binaen üç katına kadar artırmaya Bakanlık
Komisyonunun teklifi üzerine Bakan yetkilidir. 6004 sayılı Kanunun 11 inci maddesi
çerçevesinde yurtdışına atanacakların sayısı, bu üst sınırla bağlı kalınmaksızın, ihtiyaçlar
doğrultusunda, Bakanlık Komisyonunun teklifi üzerine Bakan onayıyla belirlenir.
(5) 6004 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre
yurtdışına atanacaklar için belirlenen kontenjan çerçevesinde, aynı geçici maddenin üçüncü
fıkrasına göre atanabileceklere öncelik verilir.
(6) Fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, atamanın yapılacağı yıldan önceki yılın 31
Aralık tarihinden önceki süreler dikkate alınır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

(Visited 114 times, 1 visits today)