Yurtdışı Konsolosluklarda Yapılan Pasaport İşlemleri Randevu

Yurtdışı Konsolosluklarda Yapılan Pasaport İşlemleri. Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları, Yurtdışına gezmek amacıyla gidip pasaportuyla ilgili sorun yaşayan Türk vatandaşları. Yurtdışında bulunan Büyükelçilik, Konsolosluk ve Başkonsolosluk gibi temsilciliklerde hangi pasaport işlemlerini yapabilirsiniz? Yurtdışında pasaport işlemlerini nasıl yapabilirsiniz? Konsoluslardaki pasapor işlemlerini yapmak için bulunduğunuz ülke Türk Konsolosluklarından randevu alıp işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu 

Yeni pasaport başvurusu: Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Kaybından Dolayı Yeni Pasaport Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Pasaportsuz (Yasadışı Yollardan) Yurtdışına Çıkanların Pasaport Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Hususi Pasaport Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Hizmet Pasaportu Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Pasaport Teslim Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Geçici Pasaport Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

İNTERNETTEN İŞLEM YAPACAĞINIZ KONSOLOSLUĞU RANDEVU ALINIZ

TELEFON İLE İŞLEM YAPACAĞINIZ KONSOLOSLUĞU RANDEVU ALINIZ

Konsolosluk Çağrı Merkezi  7 gün 24 saat    + 90 312 292 29 29

Pasaport başvurusu işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeni Tip Pasaport Uygulama Talimatında yer verilmektedir.

Ülkemizde ICAO tarafından belirlenen standartlarda e-pasaportların basım ve tanzimine 1 Haziran 2010 tarihi itibari ile başlanmıştır. Eski tip pasaportların kullanım süresi 24 Kasım 2015’te sona ermiştir.

Elektronik pasaport başvurusunun şahsen yapılması zorunludur.

E-pasaportlar temdit edilemediğinden, geçerlilik süresi sona erdiğinde, yeni pasaport başvurusu yapılması gerekir.

Umuma mahsus pasaportların süreleri, üzerlerinde kayıtlı son geçerlilik tarihinden itibaren yenilenmekte olup, süresi 6 aydan az olmamak kaydıyla işlemin yapılacağı günden başlamak üzere ileri doğru 18 yaşından küçükler için en fazla 5, 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti adli makamları tarafından yürütülen soruşturma veya kovuşturma sonucunda hakkında arama veya yakalama kararı verilen kişilerin yurtdışından pasaport talep etmeleri halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kendilerine pasaport düzenlenmez, talep etmeleri halinde yurda dönüşlerini teminen adlarına geçici pasaport/seyahat belgesi düzenlenir.

Geçerlilik süresi bulunan pasaport ile müracaat eden kişilerin eski pasaportundaki geçerli süre, yeni düzenlenecek pasaportun süresine eklenir. Bu süre en kısa süreli pasaportun (6 ay) süresinden daha kısa olamaz. Bu durumda yalnızca pasaport defter bedeli ile eski pasaporttaki mevcut süre bedelinin talep edilen süre bedelinden düşülerek hesaplanacak harç miktarı tahsil edilir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 85/b maddesi uyarınca, yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklerin/gitmiş olanların Türkiye’den çıkarken veya Dış Temsilciliklerimizden yapacakları pasaport başvuruları harçtan muaftır. Sözkonusu öğrencilere, pasaport defter bedelini ödemeleri kaydıyla, 6 aydan az ögrenim süresi için 6 aylık, 6 ay ile 1 yıl arasındaki ögrenim süresi için 1 yıllık, 1 yıldan fazla ögrenim süresi için ise 2 yıllık harçsız pasaport verilebilmektedir.

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 85/h maddesi uyarınca, tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan kişilerin (yurtdışına münhasıran öğrenim amaçlı gidip gitmediklerine bakılmaksızın) yurtiçinden veya Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla yapacakları pasaport başvuruları harçtan muaftır. Sözkonusu öğrenciler, Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla başvuruda bulunmaları halinde, bulundukları ülkede kayıtlı öğrenci (okul öncesi, aday çıraklık-çıraklık tanımına karşılık gelen okullar, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğenim) olduklarını belgelendirmeleri; öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte, yurt içinde başvuruda bulunmaları halinde ise Büyükelçiliklerimiz /Başkonsolosluklarımız /Eğitim Müşavirliklerimiz/ Ataşeliklerimiz tarafından verilen “Bulundukları ülkenin eğitim sistemine dahil öğrencidir” uygun görüş yazısının aslını ibraz etmeleri ve pasaport defter bedelini ödemeleri kaydıyla harçsız pasaport alabilmektedir. Anılan kanun hükmü çerçevesinde düzenlenen harçsız pasaportlar reşit olmayanlar için 5 yıl geçerlilik süreli verilirken; reşit olanlar için düzenlenenlerde ise 25 yaş sınırı göz önünde tutularak süre belirlenir. 25 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, bulundukları ülkede herhangi bir kurs, seminer, sertifika tamamlama, bağımsız staj vb çalışma yapanların (okul öncesi, aday çıraklık-çıraklık tanımına karşılık gelen okullar, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğrenim görmeyenlerin) 492 sayılı Harçlar Kanununun 85/h maddesi çerçevesinde harçsız pasaport uygulamasından yararlanması mümkün değildir.

Kişinin nüfus kütüğünde kayıtlı kimliğini belirleyici bilgilerin (adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri vb) Türk mahkemelerince verilmiş kararlar veya evlilik vb. nedenlerle değişmesi durumunda, kişinin eski kimlik bilgilerini ihtiva eden pasaportunun yenilenmesi gerekmektedir.

Yabancı bir ülkeye iltica etmiş veya iltica talebinde bulunmuş kişilerin pasaport başvurusu yapabilmesi için iltica başvurusunu geri çekme gibi bir ön-şart aranmamaktadır. Sözkonusu kişilerin pasaport talepleri herhangi bir kurumla yazışma yapılmaksızın karşılanmakla birlikte, bu kişilerin kimliklerini tespite yarayacak nüfus cüzdanı, pasaport, aile cüzdanı, sürücü belgesi gibi resimli bir belge ibraz edememeleri durumunda, ilgili kurumlarla yazışma yapılarak kimlik tespitinin yapılmasının ardından pasaport düzenlenebileceğinden, bu şartlarda yapılan başvurular belli bir zaman almaktadır.

Bir adet geçerli pasaport sahibi olmak genel olarak bir teamül olmakla birlikte, iki adet geçerli pasaporta ihtiyaç duyduğunu ve her iki pasaportu da aynı anda taşımak istediğini beyan edenlerin kanuna aykırı olmayan herhangi bir durumdan kaynaklanan mazeretlerini dilekçelerinde belirtmeleri koşuluyla, taleplerinin karşılanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Pasaportların usulüne uygun olarak kullanılması ile ilgili sorumluluk pasaport sahibine aittir.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca resmi bir evrak olan pasaportta kasten tahrifat yapmak suç teşkil etmektedir.

Pasaportta sayfa eksikliği, yırtılma, pasaport içindeki kayıtlarda silinti ve kazıntı bulunduğu gerekçesiyle pasaportun yenilenmesinin talep edilmesi halinde, bu pasaportların Türkiye’de kişinin nüfusa kayıtlı olduğu ilin Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi ve yapılacak inceleme neticesine göre işlem yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, başvuruların sonuçlandırılması belli bir zaman almaktadır.

18 yaşından Küçükler İçin Pasaport Başvurusu

E-pasaportların refakat hanesi bulunmadığından, çocuklar anne veya baba pasaportuna kaydedilememekte, her kişi için ayrı pasaport tanzim edilmektedir. 18 yaşından küçüklere azami 5 yıllık pasaport düzenlenebilmektedir.

Gerekli kimlik ve fotoğraf teşhisinin yapılabilmesi için yaş ayırımı yapılmaksızın 18 yaşından küçük tüm çocukların da başvuru esnasında hazır bulunması gerekmektedir.

12 yaşını doldurmamış çocukların başvuru formları velileri veya vasileri tarafından imzalanmaktadır. 12 yaşını doldurmuş ve daha büyük çocukların başvuru sırasında imzaları alınmaktadır.

Pasaport Kanununun 17. maddesinin (C) bendinin; “Reşit olmayan ve mahcurların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi resmi makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri lazımdır“ hükmüne istinaden;

  1. Pasaport müracaat tarihi itibariyle ergin (reşit) olmayan çocukların anne ve babalarının noterden veya müracaat esnasında memur huzurunda düzenletilebilecekleri usulüne uygun muvafakatın ibrazı gerekmektedir. (18 yaşından önce anne ve baba muvakatıyla veya hakim kararıyla evlenenler Medeni Kanun gereği ergin (reşit) sayılırlar).
  2. Pasaport alacak çocuğun anne veya babasından birinin cezaevinde olması durumunda, cezaevinde olan tarafın cezaevinde olduğunu kanıtlayan belgenin ibraz edilmesi halinde, cezaevinde olmayan tarafın muvafakatı yeterlidir.
  3. Boşanma durumunda, normal şartlarda ilgili Türk mahkemesi velayeti kime vermişse (tedbir yolu ile geçici olarak verilmişse dahi) onun muvafakatinin alınması gerekir. Ancak, 1961 tarihli Lahey Sözleşmesinin ülkemiz ile arasında yürürlükte bulunduğu Fransa, Almanya, Portekiz, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya makamları tarafından, mutad meskeni o yabancı devlet olan bir Türk çocuğun korunmasına ilişkin alınan ve kamu düzenine açıkça aykırı olduğu değerlendirilmeyen yabancı mahkeme kararı ve tercümesinin onaylı örneklerinin ibraz edilmesi halinde, kararın Türk mahkemelerince tenfiz şartı aranmadan, yabancı mahkeme kararındaki veli veya vasinin muvafakatının alınması yeterliyken; yukarıda belirtilen ülkeler dışındaki ülke mahkemeleri tarafından alınan kararların kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilmemesi ve Türk mahkemelerince tenfiz şartı aranması gerekmektedir.
  4. Türk Medeni Kanununa göre evlilik dışı doğan çocukların (anne yabancı olsa dahi) velayeti annede olduğundan, annenin muvafakati yeterlidir.
  5. Evlilik dışı doğan çocukların babalık tanıma yoluyla babanın nüfus kütüklerine kaydedildiği durumlarda, çocuğu tanıyan babanın muvafakati aranmaz, annenin muvafakati yeterlidir.
  6. Anne 18 yaşından küçük ve evli değilse velayet sahibi babanın veya vasi tayin edilmişse vasinin muvafakati gerekir.
  7. İlgili Türk mahkemesi, çocukları (Çocuk Esirgeme Kurumu gibi) koruma altına almış olsa da çocukların velayet sahiplerinin muvafakati aranır.
  8. Mahcurlar 18 yaşından büyük ise Türk mahkemelerinden alınan karar ile vasi tayin edilen kişinin vasi kararının ibrazı ve muvafakati gerekir.

Muvafakatnameler noterce tanzim ve tasdik edilir. Ancak pasaport müracaatında, pasaportu vermeye yetkili makamlar önünde hazırlanan belgeler de muvafakatname yerine kullanılabilir.

Muvafakatnameler, sahteliği ya da aksi sabit oluncaya (muvafakatnamelerin düzenlenme tarihinden sonra çocuğun velayet hakkının mahkeme kararı ile annesine, babasına ya da vesayet hakkının başka bir kişiye verilmesi ya da muvafakat verenin bu muvafakatnamenin iptal edilmesi için başvurması gibi durumlarda) kadar geçerli belgelerdir.

Pasaport başvurusunda bulunulan çocuk henüz Türk nüfus kütüklerine tescil edilmemişse, öncelikli olarak doğum tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

(Visited 196 times, 1 visits today)