Yurtdışında Konsolosluklarda Askerlik İkinci ve Sonraki Erteleme İşlemleri

Yurtdışında Konsolosluklarda Askerlik İkincive Sonraki Erteleme İşlemleri

Müteakip (İkinci veya daha sonraki) Erteleme Başvurusu

 • İşçi/İşveren/statüsünde (Posta ile başvurabilirsiniz.)

  İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statüsünde askerlik erteleme işlemleri ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yurtdışı Askerlik İşlemlerinin Uygulama Esasları Hakkındaki Özel Talimatta yer verilmektedir.

  Askerlik çağı her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve 20 yaşına girdiği senenin Ocak ayının birinci gününde başlar. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde yaşları hesaplanırken gün/ay/yıl olarak “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.

  Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışan yükümlüler durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize başvurmaları hâlinde, askerlikleri oturma veya çalışma izinlerinin sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösteren sürelerle 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.

  İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde ilk erteleme başvuruları şahsen; müteakip (ikinci ve sonraki) erteleme başvuruları şahsen veya postayla yapılabilmektedir. Diğer yandan, gemi adamı statüsündekilerin ilk ve sonraki erteleme başvurularının şahsen yapılması gereklidir.

  Yükümlülerin müteakip erteleme başvurularını, ilk erteleme bitiş tarihinden en az bir ay önce yapması gerekmektedir.

  İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin erteleme başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.

   Yararlanma Şartları:

  1. Türk vatandaşı olmak,

  2. Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç doğumlu olmak,

  3. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak,

  Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların bu statüdeki askerlik erteleme başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.

  Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin bu durumları devam ettiği sürece askerlikleri ertelenir.

  1. Birden fazla tabiiyetli vatandaş statüsünde (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazananlar) yabancı ülkelerde bulunmak,

  5. “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenler.

  Yukarıdaki maddelerden (1) ve (2) maddeleri bu statüde askerlik erteleme başvurusu için temel şartları oluşturmaktadır. Sözkonusu maddelerle birlikte (3), (4) ve (5) maddelerindeki şartlardan herhangi birine sahip olmak başvuru için yeterlidir.

  Askerlik Erteleme Süreleri

  1. Başvuruda bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşıyanlar ile başvuruda bulunduğu ülkede süresiz oturma veya çalışma izni sahibi olanların askerlikleri bir defada 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

  2. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre bulunanların askerlikleri oturma veya çalışma izninin (bunlardan hangisi daha uzun ise uzun olanın) biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

  3. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre bulunanların askerlikleri başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

  4. Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenlerin askerlikleri oturma veya çalışma izni alıncaya kadar 1’er yıllık sürelerle en çok 2 kez ertelenir. Yükümlülerin ertelemeleri 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihini aşmamak kaydıyla, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir. Askerlikleri bu şekilde 2 kez ertelenmesine karşın; müracaat ettikleri yabancı ülkede oturma veya çalışma izni alamayanların müteakip erteleme talepleri Dış Temsilciliklerce kabul edilmez. Bu durumdakilerin müracaatlarına ne işlem yapılacağı, oturma veya çalışma izni alamama nedenleri ile Dış Temsilcilik görüşlerini de ihtiva eden bir yazı ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorulur. ASAL tarafından yapılacak incelemede, mücbir sebeplere bağlı olarak oturma veya çalışma izni verilme işlemlerinin uzadığı tespit edilenlerin askerlikleri, sen kez 1 yıl süre ile ertelenir, erteleme süresi sonunda oturma veya çalışma izni alamayanların Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yapacakları müteakip erteleme talepleri kabul edilmez.

   Ertelemeleri Yapılmayacak Olanlar:

  1. Oturma veya çalışma iznine sahip olmadan yabancı ülkelerde ikamet edenlerin,

  2. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkelerde ikamet etseler dahi, sahip oldukları oturma veya çalışma izinleri ile bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak o ülkede işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanamayanların,

  3. Oturma veya çalışma izin süreleri sona ermiş, yurda kesin dönüş yapmış, önceki erteleme dönemleri içinde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 gün (dahil) veya daha fazla süreyle yurt içinde kalmış olanların,

  4. Yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların,

  5. Yasal ya da yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak yabancı ülkelerde kaçak göçmen, mülteci veya ilticacı olarak bulunanların,

  6. Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı olarak çalışmakta olduğu gerekçesi ile askerliği ertelenmiş iken, daha sonra iş sözleşmesi süreleri sona ermiş olan gemi adamı statüsündekilerin,

  7. Türk bandıralı gemilerde çalışan gemi adamlarının,

  8. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları nedeniyle adli makamlarca arananların,

  9. Daha önce herhangi bir statüde yurt içinde askerlik hizmetine başlamış olanların askerlikleri ertelenmez.

  Ertelemesi İptal Edilecek Olanlar:

  Erteleme süresi içinde;

  1. Yurda kesin dönüş yapanların veya askerliğinin erteli olduğu dönemlerde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 günden (dahil) fazla süreyle yurt içinde kaldığı tespit edilenlerin,

  2. Gerçeği yansıtmayan bilgi, belge ve beyanlarla askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,

  3. Yurt içinde fiili askerlik hizmetine başladıktan sonra herhangi bir nedenle askerlik hizmetini tamamlamadan veya tamamlamış sayılmadan yurt dışına çıkarak oturma veya çalışma izni almak suretiyle askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,

  4. Erteleme şartlarını taşımadıkları halde askerliğinin ertelendiği tespit edilenlerin,

  5. Askerliği erteli iken ertelemeye gerekçe teşkil eden şartları kaybettiği tespit edilenlerin,

  6. Gemi adamı statüsü veya iş sözleşmesi bir daha yenilenmemek üzere sona erenlerin,

  7. Türk bandıralı gemilerde çalıştığı tespit edilenlerin,

  8. Kendi isteği ile erteleme hakkından vazgeçenlerin,

  9. Türk vatandaşlıkları kaybettirilenlerin veya izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanların,

  10. Sınır dışı edilenlerin, oturma veya çalışma izni iptal edildiği için yurt dışındaki statülerini kaybedenlerin, ertelemeleri iptal edilerek, durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.

  11. Bunlardan; (1, 2 ve 3) bentlerinde belirtilenler hariç diğer nedenlerle ertelemeleri iptal edilenler, yeniden yararlanma şartlarını oluşturdukları takdirde ertelemeye hak kazanırlar.

  12. Zorunlu nedenlerden (bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz etkileyen toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık vb.) dolayı yurda dönen ve erteleme dönemi içinde yer alan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalanların ertelemeleri, yükümlünün yurda döndüğü yılın sonuna kadar iptal edilmez. Bu süre zarfında başka bir ülkede veya geldiği ülkede yeniden yararlanma şartlarını oluşturanların ertelemeleri devam ettirilir veya konsolosluklarca gönderilecek müteakip erteleme teklifleri kabul edilir.

  13. Ertelemenin iptalini gerektiren durumları tespit edilenler askerlik şubelerine bildirilir. Yıl içerisinde 38 yaşını tamamlayacak olanlara, tâbi oldukları statüde askerlik hizmetlerini yapmak üzere yurda dönerek askerlik şubelerine başvurmaları veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere müracaat edebilecekleri konusunda bilgi verilir.

   İşçi, İşveren, Meslek ya da Sanat Mensubu Olanlar İçin Gerekli Belgeler;

   1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış, sahip olana o ülke mevzuatına göre işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazandıran oturma veya çalışma izin belgesinin aslı ve iki adet fotokopisi (Aufenthaltserlaubnis oder Arbeitserlaubnis)
   2. Birden fazla tabiiyetli statüde olanlar, tabiiyetinde bulundukları yabancı ülke pasaportu veya kimlik belgesinin aslı (Personalausweis) (oturma veya çalışma izin belgesi yerine- Aufenthaltserlaubnis oder Arbeitserlaubnis) ve iki adet fotokopisi,
   3. Umuma mahsus Türk pasaportunun aslı ve işlem görmüş sayfalarının iki adet fotokopisi (Birden fazla tabiiyetli statüde bulunanlardan umuma mahsus Türk pasaportu olmayanlar, yabancı ülke kimlik kartlarını veya pasaportlarını ibraz edebilirler),

   Aile Birleşimi Antlaşmaları Kapsamında Yabancı Bir Ülkede Kendilerine İkamet Etme ve Çalışma Hakkı Alanlar Verilmesi Taahhüt Edilenler Alabilecek İçin Gerekli Belgeler:

   1. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş ikamet ve çalışma hakkı verileceğini taahhüt eden belge,

   2. Umuma mahsus Türk pasaportu,

   3. 2 adet vesikalık fotoğraf.

   4. Müracaatlar, yükümlünün ikamet ve çalışma hakkı verileceği taahhüt edilen ülkede yaşayan eşi, annesi, babası veya kardeşleri aracılığıyla yapılabilir. Bu şekilde yapılan müracaatlarda, yükümlü adına müracaat edenin oturma veya çalışma izni bulunduğunu gösteren belgelerin ve yükümlü ile yakınlık derecesini ispata yarayan evlilik belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

   Dış Temsilciliklerimiz ihtiyaç görmeleri durumunda vatandaşlarımızın durumlarını aydınlatmaya yarayan ilave bilgi ve belge talep edebilirler.

 • Gemi Adamı statüsünde (Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.)

  İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statüsünde askerlik erteleme işlemleri ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yurtdışı Askerlik İşlemlerinin Uygulama Esasları Hakkındaki Özel Talimatta yer verilmektedir.

  Askerlik çağı her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve 20 yaşına girdiği senenin Ocak ayının birinci gününde başlar. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde yaşları hesaplanırken gün/ay/yıl olarak “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.

  Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışan yükümlüler durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize başvurmaları hâlinde, askerlikleri oturma veya çalışma izinlerinin sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösteren sürelerle 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.

  İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde ilk erteleme başvuruları şahsen; müteakip (ikinci ve sonraki) erteleme başvuruları şahsen veya postayla yapılabilmektedir. Diğer yandan, gemi adamı statüsündekilerin ilk ve sonraki erteleme başvurularının şahsen yapılması gereklidir.

  Yükümlülerin müteakip erteleme başvurularını, ilk erteleme bitiş tarihinden en az bir ay önce yapması gerekmektedir.

  İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin erteleme başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.

   Yararlanma Şartları:

  1. Türk vatandaşı olmak,

  2. Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç doğumlu olmak,

  3. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak,

  Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların bu statüdeki askerlik erteleme başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.

  Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin bu durumları devam ettiği sürece askerlikleri ertelenir.

  1. Birden fazla tabiiyetli vatandaş statüsünde (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazananlar) yabancı ülkelerde bulunmak,

  5. “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenler.

  Yukarıdaki maddelerden (1) ve (2) maddeleri bu statüde askerlik erteleme başvurusu için temel şartları oluşturmaktadır. Sözkonusu maddelerle birlikte (3), (4) ve (5) maddelerindeki şartlardan herhangi birine sahip olmak başvuru için yeterlidir.

  Askerlik Erteleme Süreleri

  1. Başvuruda bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşıyanlar ile başvuruda bulunduğu ülkede süresiz oturma veya çalışma izni sahibi olanların askerlikleri bir defada 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

  2. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre bulunanların askerlikleri oturma veya çalışma izninin (bunlardan hangisi daha uzun ise uzun olanın) biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

  3. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre bulunanların askerlikleri başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

  4. Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenlerin askerlikleri oturma veya çalışma izni alıncaya kadar 1’er yıllık sürelerle en çok 2 kez ertelenir. Yükümlülerin ertelemeleri 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihini aşmamak kaydıyla, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir. Askerlikleri bu şekilde 2 kez ertelenmesine karşın; müracaat ettikleri yabancı ülkede oturma veya çalışma izni alamayanların müteakip erteleme talepleri Dış Temsilciliklerce kabul edilmez. Bu durumdakilerin müracaatlarına ne işlem yapılacağı, oturma veya çalışma izni alamama nedenleri ile Dış Temsilcilik görüşlerini de ihtiva eden bir yazı ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorulur. ASAL tarafından yapılacak incelemede, mücbir sebeplere bağlı olarak oturma veya çalışma izni verilme işlemlerinin uzadığı tespit edilenlerin askerlikleri, sen kez 1 yıl süre ile ertelenir, erteleme süresi sonunda oturma veya çalışma izni alamayanların Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yapacakları müteakip erteleme talepleri kabul edilmez.

   Ertelemeleri Yapılmayacak Olanlar:

  1. Oturma veya çalışma iznine sahip olmadan yabancı ülkelerde ikamet edenlerin,

  2. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkelerde ikamet etseler dahi, sahip oldukları oturma veya çalışma izinleri ile bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak o ülkede işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanamayanların,

  3. Oturma veya çalışma izin süreleri sona ermiş, yurda kesin dönüş yapmış, önceki erteleme dönemleri içinde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 gün (dahil) veya daha fazla süreyle yurt içinde kalmış olanların,

  4. Yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların,

  5. Yasal ya da yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak yabancı ülkelerde kaçak göçmen, mülteci veya ilticacı olarak bulunanların,

  6. Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı olarak çalışmakta olduğu gerekçesi ile askerliği ertelenmiş iken, daha sonra iş sözleşmesi süreleri sona ermiş olan gemi adamı statüsündekilerin,

  7. Türk bandıralı gemilerde çalışan gemi adamlarının,

  8. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları nedeniyle adli makamlarca arananların,

  9. Daha önce herhangi bir statüde yurt içinde askerlik hizmetine başlamış olanların askerlikleri ertelenmez.

  Ertelemesi İptal Edilecek Olanlar:

  Erteleme süresi içinde;

  1. Yurda kesin dönüş yapanların veya askerliğinin erteli olduğu dönemlerde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 günden (dahil) fazla süreyle yurt içinde kaldığı tespit edilenlerin,

  2. Gerçeği yansıtmayan bilgi, belge ve beyanlarla askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,

  3. Yurt içinde fiili askerlik hizmetine başladıktan sonra herhangi bir nedenle askerlik hizmetini tamamlamadan veya tamamlamış sayılmadan yurt dışına çıkarak oturma veya çalışma izni almak suretiyle askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,

  4. Erteleme şartlarını taşımadıkları halde askerliğinin ertelendiği tespit edilenlerin,

  5. Askerliği erteli iken ertelemeye gerekçe teşkil eden şartları kaybettiği tespit edilenlerin,

  6. Gemi adamı statüsü veya iş sözleşmesi bir daha yenilenmemek üzere sona erenlerin,

  7. Türk bandıralı gemilerde çalıştığı tespit edilenlerin,

  8. Kendi isteği ile erteleme hakkından vazgeçenlerin,

  9. Türk vatandaşlıkları kaybettirilenlerin veya izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanların,

  10. Sınır dışı edilenlerin, oturma veya çalışma izni iptal edildiği için yurt dışındaki statülerini kaybedenlerin, ertelemeleri iptal edilerek, durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.

  11. Bunlardan; (1, 2 ve 3) bentlerinde belirtilenler hariç diğer nedenlerle ertelemeleri iptal edilenler, yeniden yararlanma şartlarını oluşturdukları takdirde ertelemeye hak kazanırlar.

  12. Zorunlu nedenlerden (bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz etkileyen toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık vb.) dolayı yurda dönen ve erteleme dönemi içinde yer alan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalanların ertelemeleri, yükümlünün yurda döndüğü yılın sonuna kadar iptal edilmez. Bu süre zarfında başka bir ülkede veya geldiği ülkede yeniden yararlanma şartlarını oluşturanların ertelemeleri devam ettirilir veya konsolosluklarca gönderilecek müteakip erteleme teklifleri kabul edilir.

  13. Ertelemenin iptalini gerektiren durumları tespit edilenler askerlik şubelerine bildirilir. Yıl içerisinde 38 yaşını tamamlayacak olanlara, tâbi oldukları statüde askerlik hizmetlerini yapmak üzere yurda dönerek askerlik şubelerine başvurmaları veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere müracaat edebilecekleri konusunda bilgi verilir.

   Gemi Adamları İçin Gerekli Belgeler;

   1. Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdiği kişi ya da makamlarca düzenlenmiş iş sözleşmesi,
   2. Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,
   3. Umuma mahsus Türk pasaportu. (Birden fazla tabiiyetli statüde bulunanlardan umuma mahsus Türk pasaportu olmayanlar, yabancı ülke kimlik kartlarını veya pasaportlarını ibraz edebilirler),

   GEMİ ADAMLARININ İŞLEMLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ TEMSİLCİKLER

   S.NU.

   ÜLKE

   TEMSİLCİLİK ADI

   1

   ALMANYA

   Berlin, Hamburg, Hannover

   2

   AMERİKA

   Los Angeles, New York

   3

   ANGOLA

   Luanda

   4

   AR JANTIN

   Buenos Aires

   5

   ARNAVUTLUK

   Tiran

   6

   AVUSTRALYA

   Sidney, Melburn

   7

   BELÇİKA

   Anvers

   8

   BAHREYN

   Manama

   9

   BİRLEŞİK ARAP EM.

   Dubai

   10

   BREZİLYA

   Sao Paulo

   11

   BULGARİSTAN

   Burgaz

   12

   CEZAYİR

   Cezayir

   13

   ÇIN HALK CUM.

   Şanghay, Hong Kong

   14

   DANİMARKA

   Kopenhag

   15

   FİLDİŞİ SAHİLİ

   Abidjan

   16

   FILIPINLER

   Manila

   17

   FRANSA

   Marsilya

   18

   GAMBİYA

   Banjul

   19

   GÜRCİSTAN

   Batum

   20

   HIRVATİSTAN

   Zagreb

   21

   Hindistan

   Mumbai

   22

   HOLLANDA

   Rotterdam

   23

   IRAK

   Basra

   24

   INGİLTERE

   Londra

   25

   İSPANYA

   Barcelona

   26

   İSRAİL

   Tel Aviv

   27

   JAPONYA

   Tokyo

   28

   KATAR

   Doha

   29

   LETONYA

   Riga

   30

   MALTA

   Valetta

   31

   MEKSIKA

   Meksika

   32

   MOZABİK

   Maputo

   33

   MISIR

   İskenderiye

   34

   PAKİSTAN

   Karaçi

   35

   PORTEKİZ

   Lizbon

   36

   ROMANYA

   Köstence

   37

   RUSYA

   Novorossisk

   38

   SENEGAL

   Dakar

   39

   SİNGAPUR

   Singapur

   40

   SURİYE

   Halep

   41

   SUUDİ ARABİSTAN

   Cidde

   42

   TAYLAND

   Bangkok

   43

   TUNUS

   Tunus

   44

   UKRAYNA

   Odesa

   45

   VENEZÜELLA

   Karakas

   46

   YEMEN

   Sana

   47

   YENİ ZELANDA

   Wellington

   48

   YUNANİSTAN

   Atina Pire, Selanik

 • Özel Öğrenci Statüsünde (Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.)

  Özel öğrenci statüsünde askerlik erteleme işlemleri ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/C ve 35/E maddeleri ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkındaki Yönetmelikte yer verilmektedir.

  Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği kabul edilen fakülte veya yüksek okullarda yükseköğrenim/yüksek lisans veya doktora yapmak amacıyla yurt dışına giden erkek yükümlülerin askerlik işlemleri için bulundukları bölgedeki Dış Temsilciliklerimize bağlı faaliyet gösteren Eğitim Müşavirliği/Ataşeliğine veya bunların olmadığı yerlerde Temsilciliklerimizin askerlik servislerine başvurarak özel öğrenciliklerini tanıtmaları gerekmektedir. Sözkonusu öğrencilerin askerlik işlemleri ancak özel öğrencilikleri tanındıktan sonra yerine getirilebilmektedir.

  Özel öğrenci olarak yüksek öğrenim görenlerin askerlikleri en fazla 29; yüksek lisans ve doktora yapanların askerlikleri ise en fazla 35 yaşın doldurulduğu yılına sonuna kadar ertelenebilmektedir.

  Sözkonusu kişilerin askerlikleri bir defada okulun azami öğrenim süresi kadar; (hazırlık sınıfı ve dil eğitimi hariç, 2 yıllıklar için 4 yıl, 4 yıllıklar için 7 yıl, 5 ve üzeri için 9 yıldır) azami öğrenim süresi sonuna kadar mezun olamayanların ise 1’er yıllık olarak yukarıda belirtilen yaş sınırları dikkate alınarak ertelenir.

  Azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında, okulların ilk kayıt yılı esas alınır (askerlik çağına girmeden kayıt yaptıranlar dahil).

  Yurtdışında yüksek öğrenime başlayabilmek için dil eğitimi görmesi nedeniyle öğrencilikleri tanınanların (dil eğitimi sonrasında yüksek öğrenime devam edileceğinin ispat edilebiliyor olması gereklidir) askerlikleri dil eğitiminin azami süresi kadar ertelenir. Normal eğitime başladığında azami öğrenim sürelerinin tespitinde dil eğitiminde geçen süreler dikkate alınmaz.

  Özel öğrencilik işlemleri başvurusuna ilişkin bilgiler http://yogm.meb.gov.tr internet sitesinin duyurular kısmında mevcuttur.

  Diğer yandan, sadece öğrenim görmek amacıyla sonradan yurt dışına çıkmayıp, orda doğduğu veya yaşadığı için işçi, işveren, gemi adamı ya da bir meslek veya sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma iznine sahip olup, halen öğrenci olanların askerlik ertelemelerinin “özel öğrenci” statüsünde değil “işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı” statüsünde yapılması gerekmektedir.

  Gerekli Belgeler;

  Nüfus cüzdanı,

  Pasaport,

  İlgili Eğitim Müşavirliği/Ataşeliği veya Temsilciliğimizden alınan özel öğrenciliğin tanındığına dair belge,

  Okuldan alınan öğrenci belgesi (öğrenci belgesi dil eğitimi için verilmişse, dil eğitiminden sonra yüksek öğrenime devam edeceğini gösterir olmalıdır),

  Varsa incelenen diğer belgeler (Temsilciliklerimiz gerekli gördükleri takdirde ilave bilgi ve belge isteyebilirler.)

(Visited 605 times, 1 visits today)