Yurtdışında Konsolosluklarda Askerlik İlk Erteleme İşlemleri

Yurtdışında Konsolosluklarda Askerlik İlk Erteleme İşlemleri

 • İlk Erteleme Başvurusu (Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.)
  • İşçi/işveren/Gemi Adamı statüsünde

   İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statüsünde askerlik erteleme işlemleri ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yurtdışı Askerlik İşlemlerinin Uygulama Esasları Hakkındaki Özel Talimatta yer verilmektedir.

   Askerlik çağı her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve 20 yaşına girdiği senenin Ocak ayının birinci gününde başlar. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde yaşları hesaplanırken gün/ay/yıl olarak “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.

   Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışan yükümlüler durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize başvurmaları hâlinde, askerlikleri oturma veya çalışma izinlerinin sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösteren sürelerle 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.

   İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde ilk erteleme başvuruları şahsen; müteakip (ikinci ve sonraki) erteleme başvuruları şahsen veya postayla yapılabilmektedir. Diğer yandan, gemi adamı statüsündekilerin ilk ve sonraki erteleme başvurularının şahsen yapılması gereklidir.

   Yükümlülerin müteakip erteleme başvurularını, ilk erteleme bitiş tarihinden en az bir ay önce yapması gerekmektedir.

   İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin erteleme başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.

    Yararlanma Şartları:

   1. Türk vatandaşı olmak,

   2. Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşında veya daha genç doğumlu olmak,

   3. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak,

   Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların bu statüdeki askerlik erteleme başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.

   Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin bu durumları devam ettiği sürece askerlikleri ertelenir.

   1. Birden fazla tabiiyetli vatandaş statüsünde (Kanuni rüşt yaşından sonra yurt dışına giderek bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazananlar) yabancı ülkelerde bulunmak,

   5. “Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenler.

   Yukarıdaki maddelerden (1) ve (2) maddeleri bu statüde askerlik erteleme başvurusu için temel şartları oluşturmaktadır. Sözkonusu maddelerle birlikte (3), (4) ve (5) maddelerindeki şartlardan herhangi birine sahip olmak başvuru için yeterlidir.

   Askerlik Erteleme Süreleri

   1. Başvuruda bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşıyanlar ile başvuruda bulunduğu ülkede süresiz oturma veya çalışma izni sahibi olanların askerlikleri bir defada 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

   2. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre bulunanların askerlikleri oturma veya çalışma izninin (bunlardan hangisi daha uzun ise uzun olanın) biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

   3. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre bulunanların askerlikleri başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

   4. Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenlerin askerlikleri oturma veya çalışma izni alıncaya kadar 1’er yıllık sürelerle en çok 2 kez ertelenir. Yükümlülerin ertelemeleri 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihini aşmamak kaydıyla, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir. Askerlikleri bu şekilde 2 kez ertelenmesine karşın; müracaat ettikleri yabancı ülkede oturma veya çalışma izni alamayanların müteakip erteleme talepleri Dış Temsilciliklerce kabul edilmez. Bu durumdakilerin müracaatlarına ne işlem yapılacağı, oturma veya çalışma izni alamama nedenleri ile Dış Temsilcilik görüşlerini de ihtiva eden bir yazı ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorulur. ASAL tarafından yapılacak incelemede, mücbir sebeplere bağlı olarak oturma veya çalışma izni verilme işlemlerinin uzadığı tespit edilenlerin askerlikleri, sen kez 1 yıl süre ile ertelenir, erteleme süresi sonunda oturma veya çalışma izni alamayanların Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yapacakları müteakip erteleme talepleri kabul edilmez.

    Ertelemeleri Yapılmayacak Olanlar:

   1. Oturma veya çalışma iznine sahip olmadan yabancı ülkelerde ikamet edenlerin,

   2. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkelerde ikamet etseler dahi, sahip oldukları oturma veya çalışma izinleri ile bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak o ülkede işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanamayanların,

   3. Oturma veya çalışma izin süreleri sona ermiş, yurda kesin dönüş yapmış, önceki erteleme dönemleri içinde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 gün (dahil) veya daha fazla süreyle yurt içinde kalmış olanların,

   4. Yabancı ülkelerde resmi görevli olarak bulunanların,

   5. Yasal ya da yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak yabancı ülkelerde kaçak göçmen, mülteci veya ilticacı olarak bulunanların,

   6. Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı olarak çalışmakta olduğu gerekçesi ile askerliği ertelenmiş iken, daha sonra iş sözleşmesi süreleri sona ermiş olan gemi adamı statüsündekilerin,

   7. Türk bandıralı gemilerde çalışan gemi adamlarının,

   8. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları nedeniyle adli makamlarca arananların,

   9. Daha önce herhangi bir statüde yurt içinde askerlik hizmetine başlamış olanların askerlikleri ertelenmez.

   Ertelemesi İptal Edilecek Olanlar:

   Erteleme süresi içinde;

   1. Yurda kesin dönüş yapanların veya askerliğinin erteli olduğu dönemlerde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 günden (dahil) fazla süreyle yurt içinde kaldığı tespit edilenlerin,

   2. Gerçeği yansıtmayan bilgi, belge ve beyanlarla askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,

   3. Yurt içinde fiili askerlik hizmetine başladıktan sonra herhangi bir nedenle askerlik hizmetini tamamlamadan veya tamamlamış sayılmadan yurt dışına çıkarak oturma veya çalışma izni almak suretiyle askerliğini ertelettiği tespit edilenlerin,

   4. Erteleme şartlarını taşımadıkları halde askerliğinin ertelendiği tespit edilenlerin,

   5. Askerliği erteli iken ertelemeye gerekçe teşkil eden şartları kaybettiği tespit edilenlerin,

   6. Gemi adamı statüsü veya iş sözleşmesi bir daha yenilenmemek üzere sona erenlerin,

   7. Türk bandıralı gemilerde çalıştığı tespit edilenlerin,

   8. Kendi isteği ile erteleme hakkından vazgeçenlerin,

   9. Türk vatandaşlıkları kaybettirilenlerin veya izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanların,

   10. Sınır dışı edilenlerin, oturma veya çalışma izni iptal edildiği için yurt dışındaki statülerini kaybedenlerin, ertelemeleri iptal edilerek, durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.

   11. Bunlardan; (1, 2 ve 3) bentlerinde belirtilenler hariç diğer nedenlerle ertelemeleri iptal edilenler, yeniden yararlanma şartlarını oluşturdukları takdirde ertelemeye hak kazanırlar.

   12. Zorunlu nedenlerden (bulunduğu ülkede meydana gelen savaş, genel hayatı olumsuz etkileyen toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık vb.) dolayı yurda dönen ve erteleme dönemi içinde yer alan herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalanların ertelemeleri, yükümlünün yurda döndüğü yılın sonuna kadar iptal edilmez. Bu süre zarfında başka bir ülkede veya geldiği ülkede yeniden yararlanma şartlarını oluşturanların ertelemeleri devam ettirilir veya konsolosluklarca gönderilecek müteakip erteleme teklifleri kabul edilir.

   13. Ertelemenin iptalini gerektiren durumları tespit edilenler askerlik şubelerine bildirilir. Yıl içerisinde 38 yaşını tamamlayacak olanlara, tâbi oldukları statüde askerlik hizmetlerini yapmak üzere yurda dönerek askerlik şubelerine başvurmaları veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere müracaat edebilecekleri konusunda bilgi verilir.

    İşçi, İşveren, Meslek ya da Sanat Mensubu Olanlar İçin Gerekli Belgeler; 

    1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış, sahip olana o ülke mevzuatına göre işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazandıran oturma veya çalışma izin belgesinin aslı ve iki adet fotokopisi
    2. Birden fazla tabiiyetli statüde olanlar, tabiiyetinde bulundukları yabancı ülke pasaportu veya kimlik belgesinin aslı (oturma veya çalışma izin belgesi yerine) ve iki adet fotokopisi,
    3. Umuma mahsus Türk pasaportunun aslı ve işlem görmüş sayfalarının iki adet fotokopisi (Birden fazla tabiiyetli statüde bulunanlardan umuma mahsus Türk pasaportu olmayanlar, yabancı ülke kimlik kartlarını veya pasaportlarını ibraz edebilirler),
    4. 2 adet vesikalık fotoğraf.

    Gemi Adamları İçin Gerekli Belgeler;

    1. Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdiği kişi ya da makamlarca düzenlenmiş iş sözleşmesi,

    2. Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,

    3. Umuma mahsus Türk pasaportu. (Birden fazla tabiiyetli statüde bulunanlardan umuma mahsus Türk pasaportu olmayanlar, yabancı ülke kimlik kartlarını veya pasaportlarını ibraz edebilirler),

    4. 2 adet vesikalık fotoğraf.

    Aile Birleşimi Antlaşmaları Kapsamında Yabancı Bir Ülkede Kendilerine İkamet Etme ve Çalışma Hakkı Verilmesi Taahhüt Edilenler Alabilecek İçin Gerekli Belgeler:

    1. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş ikamet ve çalışma hakkı verileceğini taahhüt eden belge,

    2. Umuma mahsus Türk pasaportu,

    3. 2 adet vesikalık fotoğraf.

    4. Müracaatlar, yükümlünün ikamet ve çalışma hakkı verileceği taahhüt edilen ülkede yaşayan eşi, annesi, babası veya kardeşleri aracılığıyla yapılabilir. Bu şekilde yapılan müracaatlarda, yükümlü adına müracaat edenin oturma veya çalışma izni bulunduğunu gösteren belgelerin ve yükümlü ile yakınlık derecesini ispata yarayan evlilik belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

    Dış Temsilciliklerimiz ihtiyaç görmeleri durumunda vatandaşlarımızın durumlarını aydınlatmaya yarayan ilave bilgi ve belge talep edebilirler.

    GEMİ ADAMLARININ İŞLEMLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ TEMSİLCİKLER

    S.NU.

    ÜLKE

    TEMSİLCİLİK ADI

    1

    ALMANYA

    Berlin, Hamburg, Hannover

    2

    AMERİKA

    Los Angeles, New York

    3

    ANGOLA

    Luanda

    4

    AR JANTIN

    Buenos Aires

    5

    ARNAVUTLUK

    Tiran

    6

    AVUSTRALYA

    Sidney, Melburn

    7

    BELÇİKA

    Anvers

    8

    BAHREYN

    Manama

    9

    BİRLEŞİK ARAP EM.

    Dubai

    10

    BREZİLYA

    Sao Paulo

    11

    BULGARİSTAN

    Burgaz

    12

    CEZAYİR

    Cezayir

    13

    ÇIN HALK CUM.

    Şanghay, Hong Kong

    14

    DANİMARKA

    Kopenhag

    15

    FİLDİŞİ SAHİLİ

    Abidjan

    16

    FILIPINLER

    Manila

    17

    FRANSA

    Marsilya

    18

    GAMBİYA

    Banjul

    19

    GÜRCİSTAN

    Batum

    20

    HIRVATİSTAN

    Zagreb

    21

    Hindistan

    Mumbai

    22

    HOLLANDA

    Rotterdam

    23

    IRAK

    Basra

    24

    INGİLTERE

    Londra

    25

    İSPANYA

    Barcelona

    26

    İSRAİL

    Tel Aviv

    27

    JAPONYA

    Tokyo

    28

    KATAR

    Doha

    29

    LETONYA

    Riga

    30

    MALTA

    Valetta

    31

    MEKSIKA

    Meksika

    32

    MOZABİK

    Maputo

    33

    MISIR

    İskenderiye

    34

    PAKİSTAN

    Karaçi

    35

    PORTEKİZ

    Lizbon

    36

    ROMANYA

    Köstence

    37

    RUSYA

    Novorossisk

    38

    SENEGAL

    Dakar

    39

    SİNGAPUR

    Singapur

    40

    SURİYE

    Halep

    41

    SUUDİ ARABİSTAN

    Cidde

    42

    TAYLAND

    Bangkok

    43

    TUNUS

    Tunus

    44

    UKRAYNA

    Odesa

    45

    VENEZÜELLA

    Karakas

    46

    YEMEN

    Sana

    47

    YENİ ZELANDA

    Wellington

    48

    YUNANİSTAN

    Atina Pire, Selanik

    (Ayrıca, “Temsilciliğe Özel Notlar” bölümünü de inceleyiniz!)

  • Birden Fazla Tabiiyetli Statüsünde Askerlik Erteleme Başvurusu (Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.)

   Birden fazla tabiiyetli (çok vatandaşlığa sahip) statüsünde askerlik erteleme işlemleri ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 05.07.1993 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan Uygulama Emrinde yer verilmektedir.

   Yurt dışında doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları talepleri halinde, yurtdışında yaşıyor olma ve gerekli belgeleri ibraz etmeleri koşuluyla askerliklerini tek seferde 38 yaş sonuna kadar erteleyebilirler.

   18 yaşından sonra ikamet etmek amacıyla yurtdışına çıkarak yabancı ülke vatandaşlığını kazananlar “birden fazla tabiiyetli” statüsünde erteleme kapsamında değerlendirilmezler; bu durumdaki vatandaşlarımızın askerlikleri “işçi/işveren bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı” statüsünde ertelenir.

   Gerekli Belgeler:

   Yabancı ülke kimliğinin veya yabancı ülke pasaportunun aslı ve iki adet fotokopisi,

   Nüfus cüzdanı ve varsa T.C. pasaportu (Aynı zamandan başka ülke vatandaşı olan yükümlülerin askerlik işlemlerinde T.C. pasaportu ibraz etme zorunluluğu olmadığından, yabancı ülke kimliği veya pasaportu ibraz edilebilir).

   Yurtdışında ikamet ettiğine dair yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş belge,

   Yabancı ülke vatandaşlığını doğumla kazananların doğum belgenin aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi,

   Yabancı ülkede doğmakla birlikte, yabancı ülke vatandaşlığını doğumla değil, daha sonra kazananların durumuna ilişkin belgenin aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi,

   Türkiye doğumlular için, yabancı ülkeye hangi tarihte geldiğini gösteren belgelerin aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi,

   Tabiiyetinde bulundukları ülke vatandaşlığını kanuni rüşt yaşından sonra kazananlar için, kanuni rüşt yaşından önce yabancı bir ülkeye geldiğine dair belgenin aslı ve iki adet onaylı Türkçe tercümesi,

   2 adet vesikalık fotoğraf,

   Varsa incelenen diğer belgeler (Temsilciliklerimiz gerekli gördükleri takdirde ilave bilgi ve belge isteyebilirler.)

   Yabancı makamlarca düzenlenen belgelerin çok dilli olması ve Türkçeyi içermesi durumunda Türkçe tercümesinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

   (Ayrıca, “Temsilciliğe Özel Notlar” bölümünü de inceleyiniz!)

  • Özel Öğrenci Statüsünde (Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.)

   Özel öğrenci statüsünde askerlik erteleme işlemleri ile ilgili esaslara 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/C ve 35/E maddeleri ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkındaki Yönetmelikte yer verilmektedir.

   Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği kabul edilen fakülte veya yüksek okullarda yükseköğrenim/yüksek lisans veya doktora yapmak amacıyla yurt dışına giden erkek yükümlülerin askerlik işlemleri için bulundukları bölgedeki Dış Temsilciliklerimize bağlı faaliyet gösteren Eğitim Müşavirliği/Ataşeliğine veya bunların olmadığı yerlerde Temsilciliklerimizin askerlik servislerine başvurarak özel öğrenciliklerini tanıtmaları gerekmektedir. Sözkonusu öğrencilerin askerlik işlemleri ancak özel öğrencilikleri tanındıktan sonra yerine getirilebilmektedir.

   Özel öğrenci olarak yüksek öğrenim görenlerin askerlikleri en fazla 29; yüksek lisans ve doktora yapanların askerlikleri ise en fazla 35 yaşın doldurulduğu yılına sonuna kadar ertelenebilmektedir.

   Sözkonusu kişilerin askerlikleri bir defada okulun azami öğrenim süresi kadar; (hazırlık sınıfı ve dil eğitimi hariç, 2 yıllıklar için 4 yıl, 4 yıllıklar için 7 yıl, 5 ve üzeri için 9 yıldır) azami öğrenim süresi sonuna kadar mezun olamayanların ise 1’er yıllık olarak yukarıda belirtilen yaş sınırları dikkate alınarak ertelenir.

   Azami öğrencilik sürelerinin hesaplanmasında, okulların ilk kayıt yılı esas alınır (askerlik çağına girmeden kayıt yaptıranlar dahil).

   Yurtdışında yüksek öğrenime başlayabilmek için dil eğitimi görmesi nedeniyle öğrencilikleri tanınanların (dil eğitimi sonrasında yüksek öğrenime devam edileceğinin ispat edilebiliyor olması gereklidir) askerlikleri dil eğitiminin azami süresi kadar ertelenir. Normal eğitime başladığında azami öğrenim sürelerinin tespitinde dil eğitiminde geçen süreler dikkate alınmaz.

   Özel öğrencilik işlemleri başvurusuna ilişkin bilgiler http://yogm.meb.gov.tr internet sitesinin duyurular kısmında mevcuttur.

   Diğer yandan, sadece öğrenim görmek amacıyla sonradan yurt dışına çıkmayıp, orda doğduğu veya yaşadığı için işçi, işveren, gemi adamı ya da bir meslek veya sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma iznine sahip olup, halen öğrenci olanların askerlik ertelemelerinin “özel öğrenci” statüsünde değil “işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı” statüsünde yapılması gerekmektedir.

   Gerekli Belgeler:

   Nüfus cüzdanı,

   Pasaport,

   İlgili Eğitim Müşavirliği/Ataşeliği veya Temsilciliğimizden alınan özel öğrenciliğin tanındığına dair belge,

   Okuldan alınan öğrenci belgesi (öğrenci belgesi dil eğitimi için verilmişse, dil eğitiminden sonra yüksek öğrenime devam edeceğini gösterir olmalıdır),

   2 adet vesikalık fotoğraf

   Varsa incelenen diğer belgeler (Temsilciliklerimiz gerekli gördükleri takdirde ilave bilgi ve belge isteyebilirler.)

(Visited 2.751 times, 1 visits today)