Yurtdışında Öğrenim Gören Tük Öğrencilerin YÖK Online Denklik Başvurusu

Yurtdışında Öğrenim Gören Tük Öğrencilerin YÖK Online Denklik Başvurusu. Amerika’da öğrenim gören Türk Vatandaşı olan Türk öğrencilerin online denklik başvuruları hakkında YÖK duyurusu.

BASIN BİLGİ NOTU

– YÖK’TEN DENKLİK BAŞVURULARINDA BÜYÜK KOLAYLIK: “ONLİNE BAŞVURU”
– YÖK DENKLİK İŞLEMLERİNDE “ONLİNE BAŞVURU” HİZMETİNİ BAŞLATTI
– YÖK’TEN DENKLİKTE “ONLİNE BAŞVURU” MÜJDESİ
-YÖK’TEN YURTDIŞINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERE DENKLİKTE ONLİNE
BAŞVURU KOLAYLIĞI
“Yeni YÖK” olarak, yurtdışından alınan diplomaların denklik ve tanıma işlemlerinde, başvuru
sahiplerinin işlemlerini kolaylaştırmak, işlem sürelerini kısaltmak ve başvuru maliyetlerini
düşürmek amacıyla birçok teknolojik yeniliğe imza atılmaktadır.
Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Şubat ayı içerisinde, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan
öğrencilerin diploma denklik başvuru işlemlerinin ne durumda olduğunu öğrenebilmeleri için
“Denklik Başvurusu Sorgulama” hizmeti e-devlet kapısı üzerinden hizmete açılmıştır.
Bu kapsamda yapılan yeni çalışmalar neticesinde de yurtdışından alınan diplomaların denklik
ve tanıması işlemlerinde başvuruların e-Devlet kapısı veya YÖK’ün web sitesindeki Denklik
bölümü üzerinden online yapılabilmesi hizmeti de başlatılmıştır.
Denklik ve tanıma işlemleri e-Devlet veya web üzerinden online yapılabilecek
Bu doğrultuda küresel gelişme ve değişimler de dikkate alınarak, Tanıma ve Denklik Hizmetleri
Daire Başkanlığının web sitesi yenilenmiş, 2018 Ocak ayı itibarıyla e-Devlet sistemi ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfası üzerinden online denklik başvuru hizmetine
yönelik test çalışmaları tamamlanmıştır. Bugün itibariyle denklik başvuruları e-Devlet kapısı
veya web üzerinden online yapılacaktır.
Başvuru sahipleri kendilerinden istenilen yönetmelikte yer alan bütün belgeleri eksiksiz olarak
hazırlayacak, web sitesinde belirtilen belgeleri dijital ortama aktararak sisteme yükleyecektir.
Sisteme başarılı bir şekilde yükleme işlemi yapan başvuru sahibine, 15 iş günü içerisinde
evrakların asıllarını YÖK’e getirerek yetkililerce kontrole edilerek denklik sürecini başlatılması
için randevu verilecektir.
Denklik için istenilen belgeler artık YÖK’te kalmayacak
Daha önceden elden başvuru esnasında diploma ve pasaport dâhil verilen tüm evraklar YÖK’te
dosyaya işlem süreci boyunca kalmakta idi. Yeni sistem ile randevuda evrak kontrolü
yapıldıktan sonra bütün belgeler başvuru sahibine geri verilecektir.
16 Şubat’tan sonra elden başvuru alınmayacak
16 Şubat 2018 tarihinden sonra elden başvuru kabul edilmeyecektir. Sadece ülkelerinde savaş,
işgal veya ilhak koşulları bulunan kişilere yönelik denklik başvurusu kurumumuzda elden kabul
edilecektir.
2
Yabancıların başvuruları için ayrı portal hazırlandı
E-devlet şifresi olmayan yabancılar için de ayrı bir başvuru portalı ol
3
İlişkin Usul ve Esaslar” ve “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul
ve Esaslar” belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur.
Savaş ve iç karışıklık içerisinde olanlara belli süreli bazı kolaylıklar sağlandı
2017 yılında, ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan Suriye, Irak, Libya, Yemen
ve Kırım gibi ülkelerden Kurulumuza ibraz etmeleri gerekli olan belgeleri ibraz edemeyen ya
da diploma teyitleri yapılamayan başvuru sahipleri ile ilgili olarak savaş dönemi veya
olağanüstü durum ile sınırlı kalmak üzere denklik işlemlerinin yürütülmesi sürecinde
kolaylıklar sağlamak adına birtakım esaslar belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur.
3 dilde denklik işlemleri başvuru broşürleri hazırlandı
Yükseköğretim Kurulu bünyesinde denklik işlemleri nasıl yapılıyor? Hangi süreçlerden
geçiyor? Bilgisini vermek amacıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça açıklayıcı ve yönlendirici
broşürler ilk defa hazırlanmış ve ilgili paydaşlara dağıtılmıştır.
Denklik işlemlerinde yurtdışı ile sürekli temas halindeyiz
2015 yılından beri yoğun denklik talepleri almaktayız. Rusya, Almanya, Somali, İsviçre, İsveç
gibi ülkelerin temsilcileri ile Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları
temsilcileri yükseköğretim sistemimizin işleyişini öğrenmek ve kendi yükseköğretim
kurumlarının ülkemizde tanınması talebiyle ziyarette bulunmuşlardır.
Ayrıca Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi, İngiltere’deki ENIC/NARIC Merkezi,
Hollanda’daki Nuffic (Eğitimi Uluslararasılaştırma Merkezi) ve Avrupa Komisyonu tarafından
finanse ve koordine edilen projelerde yer alarak proje kapsamındaki ülkeler ile karşılıklı
temaslar içerisindedir.
Bu temaslar sonucunda bazı Avrupa ENIC/NARIC Ofisi temsilcileri kendi ofislerinde
yapacakları iyileştirmelere örnek olması amacıyla Denklik Dairemizi yerinde incelemek
istediklerini sözlü ve yazılı olarak bildirmişlerdir.
İşlemler, kaliteden ödün vermeden, daha kısa sürede ve kolay yapılacak
“Yeni YÖK” olarak, sayısı her geçen gün artan ve 2017 yılı itibarıyla 14.000’i bulan tanıma
ve denklik başvurusunu değerlendirirken başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için yoğun
çaba sarf edilmektedir. Daha az zamanda kaliteden ödün vermeden, akademik değerlendirme
nasıl yapılır? Denklik süreci daha kısa zamanda nasıl sonuçlandırılır? gibi hususlarda
kamuoyunun da takip ettiği üzere yeni ve teknolojik birçok çalışmaya imza atılmaktadır.
Uzun süren denklik işlemlerini hızlandırmak için her türlü tedbiri alıyoruz
Denklik işlemlerinin uzun süre aldığı ve denklik almanın niçin bu kadar zor olduğu konusunda
bazı kesimlerden şikâyetler almaktayız. Kendi diplomalarımızın ve iş gücü piyasamızın
kalitesini korumak adına, sizler de takdir edersiniz ki gelen her başvuruya denklik veremeyiz.
Diplomanın zorunlu kazanımlarının kazanılıp kazanılmadığını, mezun olunan bölümün asgari
kalite standartlarını taşıyıp taşımadığı konusunda nesnel olarak mutmain olmak zorundayız.
4
Denkliğin uzun süre almasında etkili olan teknik ve idari sorunları kaldırmaya yönelik önemli
iyileştirmeler yaptık, ancak bizim dışımızdan kaynaklanan nedenleri de var.
Denklik süresinin uzamasında etkili olan iki ana faktör: akademik seviye yeterlilik düzeyini
tespit etme sürecidir, bu süreci üniversiteler, ÖSYM, Bilim Alanı Danışma komisyonları
marifetiyle yürütüyoruz. Bu süreci kısaltmaya yönelik yenilikler getirdik.
Süreci uzatan diğer önemli husus ise diplomanın alındığı ülkeden ve üniversiteden teyit alma
sürecidir. Yükseköğretim altyapısı güçlü ülkelerden kısa sürede teyitleri almaktayız. Ancak
altyapısı zayıf, savaş veya ilhak durumu olan ülkelerden teyit almak uzun süre almakta ya da
teyit hiç gelmemektedir. Teyidi gelmeyen başvuru sahiplerinin denkliği bu nedenle uzun süre
almaktadır. Bu alanda da iyileştirmeler yapmak için Dış İşleri Bakanlığımız ile birlikte
çalışmalarımız devam etmektedir.
Belçika’da ilk altı ayı denklik başvuruları alınmakta bizde ise on iki ay
Diğer ülkelerde de denklik ile ilgili benzer süreçler var, hatta bazıları bu konuda daha katı
kurallar koymuştur. Yılın sadece ilk altı ayı denklik başvuruları alınmaktadır, bizde ise on iki
ay boyunca başvuru kabul edilmektedir.
Avrupa Birliğine üye ülkeler bazı alanlarda denklik dahi vermiyor
Mesela Avrupa Birliği’ne üye ülkelere bakıldığında, Fransa’da yabancı bir ülkeden alınan
doktorluk ve avukatlık diplomaları tanınmamaktadır. Bu meslekleri icra etmek için Fransız
vatandaşı olmak ve bu meslekleri Fransa’daki fakültelerden mezun olma şartları bulunmaktadır.
Belçika’da, üniversite ve mesleki diplomalar doğrudan tanınmamaktadır. Kişinin aldığı
eğitimin düzeyi Belçika’daki kredi sistemine uygunsa denklik işlemi yapılmakta, eksik ders
tespit edilirse veya notlar tutmuyorsa adayın denklik için ek ders alması yönünde karar
alınmaktadır. Bu derslerde de başarılı olmak için Fransızca veya Flaman dillerinden birine
hâkim olunması gerekmektedir.
Denklik işlemlerini sonuçlandırma ortalamamız son 3 yılda %72’ye yükseldi
Son yıllarla ilgili bazı denklik rakamlarını paylaşmak gerekirse, son üç yılda denklik ile
sonuçlanan yıl içi ortalamamız % 72 dir.
2017’de en çok denklik verilen alan tıp oldu
2017 yılında sayısı 200 üzerinde olan bazı meslek alanlarına göre verilen denklik sayısı:
Tıp Doktorluğu : 1005
Mühendislik : 820
Mimarlık : 209
Hukuk : 241
Denklikte Batı Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerden mezun olanlar çoğunlukta
2017’de verilen denklik sayısının dağılımına baktığımızda ise %31.4 Batı Avrupa ve
Amerika’daki üniversitelerden mezun olanlar, % 68.6 ise dünyanın diğer ülkelerinden mezun
olanlara verilmiştir.
5
Denklik sayılarına bakıldığında artık ülkemize bir beyin göçü olduğu anlaşılıyor
Ülkemize artık tersine bir beyin göçü olduğunu söyleyebiliriz. 2017 yılında 2215 yabancı
uyruklu denklik başvurusu yapılmış, yıl içerisinde 1491 yabancıya denklik verilmiştir.

(Visited 106 times, 1 visits today)